dnes je 30.9.2020

Input:

Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019

27.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.20 Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019

Ing. Ján Mintál

Pripravovaná novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH”), ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2019, prinesie niekoľko zásadných zmien a noviniek. K tým najdôležitejším patrí zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri povinnej aj dobrovoľnej registrácii k DPH, zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri obstaraní tovarov a služieb prostredníctvom tzv. poukazov, zmeny pri zdaňovaní nehnuteľnosti určenej na bývanie, nová definícia obratu pre účely DPH, určenie miesta dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu, zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie, zrušenie prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov v prípade vyhotovenia zjednodušenej faktúry ako aj zmeny týkajúce sa odvodu dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH.

Obrat pre účely DPH

V súčasnom znení zákona o DPH sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42 spomínaného právneho predpisu.

Z dôvodu nerovnakých podmienok pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, sa v rámci definície obratu pre účely zákona o DPH pojmy „výnosy, resp. príjmy” od 1. januára 2019 nahradia pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb”. V dôsledku tohto sa do obratu bude zahŕňať reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá v podstate predstavuje protihodnotu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania.

V zmysle prechodného ustanovenia § 85kg ods.1 sa do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019 bude započítavať aj obrat dosiahnutý podľa definície platnej do 31. decembra 2018. Do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa § 4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2018.

Zmeny v zdaňovaní dodania a prenájmu nehnuteľnosti

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2019 prináša obmedzenie práva voľby pri dodaní stavby, resp. jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od DPH. Platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), už nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti. Osobitne pritom budú upravené podmienky oslobodenia od DPH pri dodaní jednotlivého bytu, bytového apartmánu alebo nebytového priestoru. Ak platiteľ dane bude predávať samostatne jednotlivý byt, bytový apartmán alebo nebytový priestor, pri posúdení splnenia časovej podmienky oslobodenia od dane sa rovnako ako pri dodaní stavby bude brať do úvahy ich prvé užívanie povolené na základe kolaudácie budovy. Po dobu 5 rokov odo dňa prvej kolaudácie platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru.

V prípade predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie (s oslobodením od dane) a pred uplynutím obdobia na úpravu odpočítanej DPH bude platiteľ dane povinný upraviť DPH odpočítanú z nadobudnutia nehnuteľnosti. Rovnako dôjde k obmedzeniu práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný od 1. 1. 2019 uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie.

Odvod dane z majetku v prípade zrušenia registrácie k DPH po novom

Vychádzajúc z ustanovenia § 81 ods. 6 zákona o DPH platí, že v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa § 25 ZDP ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa zákona o účtovníctve ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.

Od 1. 1. 2019 sa v rámci citovaného ustanovenia dopĺňa pravidlo, na základe ktorého platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac do výšky odpočítanej dane. Jednoznačne sa tak zakotvuje, že odvod dane z majetku pri zrušení registrácie nemôže byť vyšší ako uplatnený odpočet dane.

Ďalej sa v uvedenej súvislosti v rámci ustanovenia § 81 ods.7 zákona o DPH vypúšťa odkaz na § 50 a § 54 spomínaného zákona, na základe ktorých si platiteľ dane uplatnil pomernú časť odpočtu DPH, príp. vykonal úpravu odpočítanej dane. Vecne sa týmto ustanovenie nemení a ostáva zachované pravidlo, že platiteľ dane pri výpočte dane pri zrušení registrácie zohľadní tieto skutočnosti a vypočítanú DPH upraví po zohľadnení percentuálnej hodnoty použitej pri odpočítaní dane.

Režim DPH pri dodávkach tovaru, resp. služby prostredníctvom poukazov

Počnúc 1. januárom 2019 dôjde k implementácii nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za tzv. „poukazy”. Poukaz predstavuje pre účely zákona o DPH nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja.

Cieľom spomínaných pravidiel je z aspektu DPH zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy.

Rozlišuje sa pritom uplatňovanie pravidiel DPH v závislosti od skutočnosti, či je možné daňové zaobchádzanie priraditeľné príslušnému dodaniu tovarov alebo služieb s istotou určiť už pri vystavení poukazu alebo nie. V prípade, že v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj suma splatnej dane z predmetného tovaru alebo služby, pôjde o tzv. jednoúčelový poukaz. Následné prevody jednoúčelového poukazu zdaniteľnou osobou konajúcou vo svojom mene sa na účely pravidiel DPH budú považovať za dodanie prislúchajúceho tovaru alebo služieb, pričom samotné odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby ich dodávateľom výmenou za poukaz už nebude považované za samostatnú transakciu na účely DPH.

Ak však v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, vystavený poukaz sa bude považovať za tzv. viacúčelový. V takýchto prípadoch bude predmet dane predstavovať až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom výmenou za viacúčelový poukaz. Predchádzajúce prevody viacúčelového poukazu nebudú predstavovať transakciu, ktorá by predstavovala predmet dane.

Miesto dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby z iného členského štátu

Počnúc 1. januárom 2019 sa nanovo ustanovuje miesto dodania vybraných digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby, ktoré sú usadené v inom členskom štáte ako je členský štát usadenia poskytovateľa týchto služieb. Bude ním členský štát, v ktorom je ich poskytovateľ usadený, za podmienky, že tento je usadený len v jednom členskom štáte a hodnota dodávaných digitálnych služieb bez dane, ktoré sú dodávané nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch, ako je členský štát usadenia poskytovateľa, v prebiehajúcom kalendárnom roku nepresiahne sumu 10 000 EUR a túto hodnotu nepresiahla ani v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku.

Takýmto poskytovateľom však zákon o DPH umožňuje právo sa rozhodnúť, že miesto dodania predmetných služieb, dodaných nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte, bude miesto, kde je nezdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom takejto služby usadená. Toto svoje rozhodnutie je poskytovateľ povinný uplatňovať počas dvoch

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk