dnes je 13.8.2020

Input:

Prílohy daňového priznania a účtovná závierka

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.2.1 Prílohy daňového priznania a účtovná závierka

Ing. Marcela Prajová

Podľa ust. § 49 ods. 1 ZDP sú prílohou daňového priznania aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

Prílohou daňového priznania typ A sú:

• doklady preukazujúce nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP:

- doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.,

- u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku:

• potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo

• potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo

• potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,

- okrem potvrdenia školy alebo potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR,

- to neplatí vtedy, ak už boli tieto doklady predložené správcovi dane a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených,

- ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, na ktorú má daňovník nárok, uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania;

doklady preukazujúce nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP – kópia potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.;

• všetky kópie potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, resp. kópia tlačiva ročného zúčtovania preddavkov na daň s vyplnenou druhou stranou (ak daňovník podáva daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň);

• potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 40 hodín. Toto potvrdenie predkladá k daňovému priznaniu daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, a to počas najmenej 40 hodín. Takýto daňovník poukazuje v súlade s ust. § 50 ZDP podiel zaplatenej dane do výšky 3 % svojej daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus, a nie do výšky 2 % dane.

Prílohou daňového priznania typ B sú:

doklady preukazujúce nárok na daňový bonus podľa § 33 ZDP – viď daňové priznanie typ A;

doklady preukazujúce nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP – viď daňové priznanie typ A;

• všetky kópie potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, resp. kópia tlačiva ročného zúčtovania preddavkov na daň s vyplnenou druhou stranou (ak daňovník podáva daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň);

• kópie potvrdení o príjmoch zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou, pri ktorých sa daňovník v súlade s ust. § 43 ods. 6 ZDP rozhodol daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok;

• kópie potvrdení o príjmoch a o sume preddavku vybraného pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. 12. 2003;

potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 40 hodín. Toto potvrdenie predkladá k daňovému priznaniu daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín. Takýto daňovník poukazuje v súlade s ust. § 50 ZDP podiel zaplatenej dane do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk