dnes je 4.12.2023

Input:

Príloha č. 1 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.1 Príloha č. 1 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer


Príloha č. 1 k zákonu č. 222/2004 Z.z.

POSTUP PRI ÚPRAVE ODPOČÍTANEJ DANE PRI INVESTIČNOM MAJETKU

Pri úprave podľa § 54 postupuje platiteľ podľa vzorca

DD = [DV x (A - B)/(5 alebo 20)] x R,

kde

DD je výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prípade záporného znamienka predstavuje dodatočne odpočítateľnú daň a v prípade kladného znamienka predstavuje dodatočne neodpočítateľnú daň,

DV je daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastné náklady investičného majetku pričom obstarávacou cenou je aj hodnota splátok vzťahujúcich sa na obstaranie investičného majetku formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci,

A je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú platiteľ mal právo naposledy odpočítať pri investičnom majetku, k výške dane