dnes je 20.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 68 Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby

27.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.50 Príklady ku komentáru § 68 Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa § 68 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.

Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68a až 68c sa rozumie telekomunikačnými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14, službami rozhlasového vysielania a televízneho vysielania služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14, elektronickými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14, členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb podľa § 16 ods. 14.


Zdaniteľná osoba – platiteľ dane, dodáva svojim konečným zákazníkom – nezdaniteľným osobám online elektronické knihy, ktoré spadajú pod elektronické služby.

Zákazníci sú usadení v 6 členských krajinách Európskej únie (Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Poľsko, Švédsko) vrátane Slovenskej republiky. Spoločnosť, ktorá má sídlo v Partizánskom nemá žiadne prevádzkarne na území Európskej únie. Spoločnosť sa v novembri 2016 rozhodla, že využije osobitnú úpravu MOSS, aby sa nemusela registrovať v 5 krajinách Európskej únie. Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS sa musí spoločnosť najskôr registrovať, pričom členským štátom identifikácie môže byť len Slovenská republika, keďže má v tuzemsku zriadené svoje sídlo. Spoločnosť dodáva elektronické služby – online elektronické knihy do 5 členských štátov Európskej únie a Slovenska. To znamená, že členskými štátmi spotreby pri uplatňovaní osobitnej úpravy MOSS sú v tomto prípade Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Poľsko a Švédsko.

Spoločnosť je povinná podať v Slovenskej republike elektronické daňové priznanie MOSS najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa daňové priznanie MOSS podáva. V daňovom priznaní MOSS uvedie spoločnosť jednotlivo dodávky elektronických služieb pre každý členský štát spotreby, v ktorom je daň splatná (Členskými štátmi spotreby sú Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Poľsko a Švédsko). Zároveň je spoločnosť povinná v tej istej lehote aj priznanú daň v Slovenskej republike zaplatiť na účet správcu dane. Finančná správa Slovenskej republiky pošle informácie uvedené v daňovom priznaní MOSS každému členskému štátu spotreby uvedenému v špeciálnom daňovom priznaní

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk