dnes je 13.8.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

27.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.1 Príklady ku komentáru § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak

a) by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane,

b) by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 1 a 2 a ods. 4 až 9 alebo

c) tento tovar je určený bezprostredne na ďalšie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu a toto dodanie je oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane.


Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane. Ďalej ak by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane a to podľa § 48 príslušného zákona. Konkrétne oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane, tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu – konkrétne podľa príslušného zákona § 48 ods. 2, ako aj spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho vyviezla, ak sa naň vzťahuje oslobodenie od cla. Oslobodený od dane je dovoz plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaného z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete, dovoz elektriny a dovoz tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí. Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, aj v prípadoch ak tento tovar je určený bezprostredne na ďalšie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu a toto dodanie je oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane.


Český platiteľ dane si objednal dodanie tovaru u slovenského podnikateľa identifikovaného pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike. Tovar žiadal dodať do Talianska na účely svojich ďalších podnikateľských aktivít a ďalšieho spracovania tovaru.

Slovenský dodávateľ uplatnil oslobodenie od dane, pretože bola splnená podmienka prepravy tovaru do iného členského štátu, ako aj postavenia nadobúdateľa. Český platiteľ je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má sídlo dodávateľ. Český platiteľ uplatnil v tuzemsku samozdanenie, ak má však v úmysle rozvíjať ďalšie svoje obchodné aktivity v Taliansku, mal by sa tam informovať o svojich právach a povinnostiach z hľadiska uplatňovania zákona o dani z pridanej hodnoty platného v Taliansku, ako sú registrácia, uplatnenie práva na odpočítanie dane, povinnosť platiť daň a pod.

§ 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode

(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,

b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,

c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,

d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,

e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a

f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

(2) Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod podľa odseku 1, prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené.

(3) Pri trojstrannom obchode prvý odberateľ vyhotoví pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a v ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”.

(4) Zo záznamov vedených na určenie dane musí byť zrejmé

a) u prvého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, dohodnutá odplata za dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov alebo meno a adresa druhého odberateľa,

b) u druhého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, základ dane, suma dane a názov alebo meno a adresa prvého odberateľa.


Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch, prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň, tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa, druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň. Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod, prvý odberateľ nie je povinný platiť daň pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené. Potom prvý odberateľ vyhotoví pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude obsahovať sumu dane a v ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti”. Zo záznamov vedených na určenie dane musí byť zrejmé u prvého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, dohodnutá odplata za dodanie tovaru druhému odberateľovi a názov alebo meno a adresa druhého odberateľa, u druhého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku, základ dane, suma dane a názov alebo meno a adresa prvého odberateľa.


Slovenský platiteľ dane, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu na spotrebný materiál s českým podnikateľom, ktorý je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty v Českej republike. Slovenský platiteľ tento tovar však nemá, ale vie, že ho má jeho obchodný partner v Poľsku, ktorý je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty v Poľsku. Slovenský platiteľ si objednal materiál v Poľsku pod svojim identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty, s tým, že požiadal poľského dodávateľa o dodanie materiálu priamo českému odberateľovi.

Slovenský platiteľ dane, ktorý je prvý odberateľ postupuje nasledovne – uskutoční „nadobudnutie” tovaru z Poľska bez dane, z ktorého nemusí v Slovenskej republike zaplatiť daň z nadobudnutia a toto nadobudnutie sa považuje za zdanené, následne vyhotoví faktúru pre podnikateľa z Českej republiky bez dane, v ktorej uvedie svoje IČ DPH a taktiež IČ DPH podnikateľa z Českej republiky. Vo faktúre uvedie slovnú informáciu “prenesenie daňovej povinnosti“, a uvedie dodanie tovaru v súhrnnom výkaze, kde uvedie svoje IČ DPH, IČ DPH podnikateľa z Českej republiky, hodnotu dodávky tovaru oslobodenú od dane a kód trojstranného obchodu „1”, uvedie nadobudnutie tovaru v riadku 35 a dodanie tovaru v riadku 36 daňového priznania.

Aký by bol postup slovenského platiteľa dane v prípade že by si on objednal pod svojim identifikačným číslom pre DPH od českého platiteľa dane tovar a on by ho objednal cez poľského platiteľa a tovar by bol dovezený do Slovenskej republiky priamo z Poľska poľským dodávateľom?

Slovenský platiteľ dane, ako druhý odberateľ prizná daň z dodávky tovaru prvým odberateľom v daňovom priznaní - v riadku 13 uvedie základ dane a v riadku 14 daň, a ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, daň si odpočíta v tom istom zdaňovacom období. Slovenský platiteľ dane uvedie údaje o nadobudnutí tovaru aj v kontrolnom výkaze.

§ 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu.

(2) Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil kupujúci na účely vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie.

(3) Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a 2 je platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru; platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane.

(4) Oslobodené od dane je dodanie tovaru v daňovom sklade povolenom podľa osobitného predpisu6) v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia, prípadne opustia s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri takom medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, územie spoločenstva. Tovar oslobodený od dane smie byť predaný týmto osobám až po overení, že ich cieľové letisko alebo cieľový prístav je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje taký predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu alebo plavby, cieľové letisko alebo prístav kupujúceho, obchodný názov tovaru a cena tovaru.

(5) Oslobodené od dane sú spracovateľské operácie na hnuteľnom majetku, ktorý bol dovezený z územia tretieho štátu alebo nadobudnutý na účely vykonania takých spracovateľských operácií v tuzemsku a ktorý je odoslaný alebo prepravený z územia Európskej únie osobou, ktorá tieto služby dodala, alebo na jej účet alebo zákazníkom, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, alebo na jeho účet.

(6) Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ako služby oslobodené od dane podľa § 28 až § 41, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2.

(7) Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie plavidiel

a) používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť,

b) používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov,

c) vojnových, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska.

(8) Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel podľa odseku 7 písm. a) a b), dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami.

(9) Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu.

(10) Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad.

(11) Oslobodené od dane je dodanie zlata centrálnym bankám.

(12) Oslobodené od dane je obstaranie dodania tovarov a služieb podľa odsekov 1 až 11, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby, a ďalej je oslobodené od dane obstaranie tovarov a služieb uskutočnené mimo územia Európskej únie, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby; oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obstaranie služieb cestovného ruchu, ktoré sú dodané v inom členskom štáte.


Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia na území tretieho štátu, alebo kupujúcim, ak kupujúci nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, s výnimkou dodania tovaru, ktorý prepravil na účely vybavenia, zásobenia pohonnými látkami a potravinami výletných lodí, súkromných lietadiel alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov na súkromné použitie. Takéto odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu je platiteľ povinný preukázať colným vyhlásením, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Platiteľ musí mať colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie, najneskôr do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil oslobodenie od dane. Oslobodené od dane je dodanie tovaru v daňovom sklade, v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia, prípadne opustia s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri takom medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, územie spoločenstva. Tovar oslobodený od dane smie byť predaný týmto osobám až po overení, že ich cieľové letisko alebo prístav je v treťom štáte. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje taký predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu alebo plavby, cieľové letisko alebo prístav kupujúceho, obchodný názov tovaru a cena tovaru. Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie plavidiel používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov, vojnových, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú do zahraničného prístavu alebo kotviska. Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu. Oslobodené od dane je dodanie zlata centrálnym bankám. Oslobodené od dane je aj obstaranie dodania tovarov, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby, a ďalej je oslobodené od dane obstaranie tovarov uskutočnené mimo územia Európskej únie, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby.

Oslobodené od dane sú aj spracovateľské operácie na hnuteľnom majetku, ktorý bol dovezený z územia tretieho štátu alebo nadobudnutý na účely vykonania takých spracovateľských operácií v tuzemsku. Pričom je odoslaný alebo prepravený z územia Európskej únie osobou, ktorá tieto služby dodala, alebo na jej účet alebo zákazníkom, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko, alebo na jeho účet. Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ako služby oslobodené od dane (akými sú poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, ako aj zhromažďovanie finančných prostriedkov, taktiež služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, ako aj prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier), ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením. Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskej únie postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený do teritoriálnych vôd, miestom dovozu je členský štát, v ktorom sa skončia tieto colné opatrenia. Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel (používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť, ako aj používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou dodania potravín pre plavidlá vykonávajúce pobrežný rybolov), dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia vrátane rybárskej výbavy a dodanie iných služieb nevyhnutne spojených s námornými plavidlami. Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu, dodanie, oprava, údržba a nájom vybavenia inštalovaného alebo používaného v týchto lietadlách a dodanie iných služieb potrebných priamo pre tieto lietadlá alebo ich náklad. Oslobodené od dane je aj obstaranie služieb, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby, a ďalej je oslobodené od dane obstaranie služieb uskutočnené mimo územia Európskej únie, ak sa obstaranie vykoná v mene a na účet inej osoby. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obstaranie služieb cestovného ruchu, ktoré sú dodané v inom členskom štáte.


Spoločnosť, ktorá vystavila faktúru v mesiaci máj odberateľovi do tretích krajín, bola oslobodená podľa § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. Tovar bol odovzdaný prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečila colné vybavenie vývozu tovaru z krajín EÚ do tretích krajín. Do podania daňového priznania za mesiac máj 2017 spoločnosť nedostala od prepravnej spoločnosti potvrdenie o výstupe tovaru z územia spoločenstva, ktoré je potvrdené colným orgánom v colnom vyhlásení. Následne 27. júna 2017, až po podaní daňového priznania za mesiac máj, spoločnosť obdržala toto potvrdenie o výstupe tovaru, kde bol uvedený dátum výstupu 20. mája 2017.

Riešenie

Deň dodania tovaru sa do miesta určenia na území tretieho štátu považuje deň výstupu tovaru z územia EÚ, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení. To znamená, že ak tovar opustil územie EÚ v máji, za deň dodania sa považuje deň opustenia územia EÚ. Ak do podania daňového priznania spoločnosť nemá doklad, ktorým sa preukazuje vývoz, potom – ak boli informácie o výstupe tovaru obdržané neskôr, má spoločnosť možnosť podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie máj 2017, kde uvedie dodávku tovaru v riadku 15 a 17 daňového priznania s oslobodením od dane.


Platiteľ dane si uplatnil odpočítanie dane z nakúpeného tovaru, ktorý následne daroval do tretieho štátu.

Riešenie

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo kupujúcim alebo na ich účet do miesta určenia na území tretieho štátu. Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu preukazuje platiteľ dane písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru do colného režimu vývoz a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru. Ak platiteľ dane bezodplatne dodá tovar na územie tretieho štátu účastníkmi vzťahu nie sú predávajúci a kupujúci, ale darca a obdarovaný. Ak bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, potom sa darovanie považuje za dodanie tovaru za protihodnotu, pričom takéto dodanie tovaru je oslobodené od dane, keďže ide o dodanie tovaru na územie tretieho štátu. V takom prípade musí platiteľ preukázať podmienky na toto oslobodenie čo znamená písomné colné vyhlásenie, v ktorom je potvrdený výstup tovaru z územia EÚ a doklad o preprave. V prípade, že daň pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou nebola úplne alebo čiastočne odpočítateľná, nejde o dodanie tovaru za protihodnotu a takéto dodanie tovaru nie je predmetom dane podľa zákona o DPH.

§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru

(1) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo oslobodené od dane.

(2) Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného predpisu,22) je oslobodený od dane, ak ide o

a) malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje na

1. 500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,

2. 100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,

b) zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur,

c) osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie,

d) tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva,

e) osobný majetok nadobudnutý dedením,

f) vybavenie a študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov,

g) premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskej únie; oslobodenie od dane sa nevzťahuje na obchodný majetok, ktorý je dovezený na účely činností, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 41,

h) poľnohospodárske výrobky,

i) osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín,

j) zvieratá, biologické alebo chemické látky určené na výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne a sú určené pre zariadenia vykonávajúce vzdelávanie a vedecký výskum,

k) liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva,

l) farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach,

m) tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie,

n) tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy,

o) čestné vyznamenania a ocenenia, dary venované v rámci medzinárodných vzťahov a tovar určený pre predstaviteľov štátu,

p) vzorky tovaru nepatrnej hodnoty,

r) reklamné tlačoviny a reklamné predmety,

s) tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia,

t) tovar

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk