dnes je 27.1.2021

Input:

Príklady ku komentáru § 39 Finančné služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1 Príklady ku komentáru § 39 Finančné služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1) Oslobodené od dane sú:

a) poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia,

b) poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver,

c) činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania,

d) činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov,

e) vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov,

f) činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov,

g) otvorenie akreditívu,

h) obstaranie inkasa,

i) činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto činností,

j) zmenárenská činnosť,

k) správa podielového fondu podľa osobitného predpisu,20) správa dôchodkového fondu podľa osobitného predpisu20a) a správa doplnkového dôchodkového fondu podľa osobitného predpisu,20b)

l) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta pri termínovaných obchodoch a opciách vrátane kurzových a úrokových obchodov.

(2) Cenou služby pri zmenárenskej činnosti je dohodnutá odplata a výnos (príjem) dosiahnutý z rozdielu kurzov v príslušnom zdaňovacom období.

(3) Cenou služby pri obchodoch podľa odseku 1 písm. l) je dosiahnutý zisk z týchto obchodov po odpočítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období.


Medzi finančné služby, ktoré sú oslobodené od dane patria poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia, poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ako aj správa úverovej záruky osobou, ktorá poskytla úver, činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania, činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov, vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov, tiež činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov, otvorenie akreditívu, obstaranie inkasa, ako aj činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto činností, zmenárenská činnosť, správa podielového fondu, správa dôchodkového fondu a správa doplnkového dôchodkového fondu, a tiež obchodovanie na vlastný účet alebo na účet

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk