dnes je 29.5.2024

Input:

Príklad zmarených investícií podľa § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov

29.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.1 Príklad zmarených investícií podľa § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Od 1.1.2015 sa sumy súvisiace  s obstaraním  dlhodobého hmotného majetku (DHM) a dlhodobého nehmotného majetku (DNHM) pri zrušení prác alebo trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu   (tzv. ”zmarené investície”) účtované na účte obstarávania DHM a DNHM (účty 041, 042) zahrnú do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval. Pre účely zistenia  základu dane sa teda nezahrnie zmarená investícia jednorazovo do základu dane, ale postupne počas 36 mesiacov. V spôsobe účtovania zmena nenastala, zmarená investícia ak nejde o škodu sa naďalej účtuje na ťarchu účtu 548- Ostatné náklady na hospodársku činnosť a zahrnie sa do výsledku hospodárenia jednorazovo. Ak ide o zmarenú investíciu z