dnes je 13.4.2024

Input:

Príklad k prijatým dividendám a podiel na likvidačnom zostatku podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.1 Príklad k prijatým dividendám a podiel na likvidačnom zostatku podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Príjmy, ktoré nie sú podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP predmetom dane:

  • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (§3 ods.1 písm. e) ZDP) v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku,  

  • vyrovnací podiel,

  • podiel na likvidačnom zostatku alebo

  • podiel na výsledku podnikania vyplávaný tichému spoločníkovi a

  • podiel na zisku  a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (§3 ods.1 písm. g) ZDP), okrem príjmov definovaných v § 3 ods.1 písm. e) a g) ZDP  vykázaných  v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2017, ktoré sú predmetom dane u príjemcov právnických osôb z nezmluvných štátov, alebo prijatých