dnes je 29.9.2020

Input:

Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH

17.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.69 Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Firma vystavila súkromnej osobe faktúru na tovar, ktorý jej predala cez e-shop. V kontrolnom výkaze DPH túto faktúru uviedla v časti D2. Zákazník tento tovar do niekoľkých dní vrátil a firma mu vystavila dobropis. Do ktorej časti má firma zahrnúť tento dobropis v kontrolnom výkaze DPH?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods.2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru (opravná faktúra). Za opravnú faktúru sa podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

V kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje v členení podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR. Zo vzoru kontrolného výkazu vyplýva, že v časti C.1. sa uvádzajú údaje z vyhotovenej opravnej faktúry dodávateľom tovaru alebo služieb a v časti C.2. sa uvádzajú údaje z prijatej opravnej faktúry príjemcom plnenia. V časti C.1. kontrolného výkazu platiteľ dane (dodávateľ) uvádza údaje z každej vyhotovenej opravnej faktúry, ktorú vyhotovil k faktúre o dodaní tovarov a služieb, okrem údajov z opravnej faktúry vyhotovenej k faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. kontrolného výkazu.

Z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu (ďalej len „poučenie”)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk