dnes je 1.3.2021

Input:

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.1 Príklad k § 53 Oprava odpočítanej dane

Ing. Ivana Glazelová

Oprava základu dane, prijatý ťarchopis (oprava odpočítanej dane – zvýšenie základu dane a dane)

(§ 53 zákona o DPH)

Stiahnuť tlačivo

Podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH oprava základu dane sa uskutoční v týchto prípadoch, a to

  • pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

  • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

  • pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

Zároveň je potrebné mať na pamäti, že podľa § 25 ods. 7 zákona o DPH, pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

Pri oprave základu dane a dane na výstupe, zároveň dochádza aj ku oprave základu dane na vstupe, ktorej znenie je upravené v § 53 zákona o DPH, a to oprava odpočítanej dane, kde je uvedené, že ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň (poznámka: pri znížení základu dane je to povinnosť opraviť odpočítanú daň, a pri zvýšení základu dane je právo, ktoré môže využiť a ak toto právo využije postupuje už štandardne t.j. opravu vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad). Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25.

V prevažnej väčšine sa stretávame s opravou základu dane, ktorou je zníženie základu dane a dane, ide o tzv. dobropisy alebo tzv. bonusy, skontá a rabaty. Zvyšovanie základu dane nie je až tak častým javom a väčšinou sa s ním stretávame pri tzv. vyúčtovacích faktúrach pri opakovaných dodávkach energií (ako sú napríklad elektrina, plyn, teplo). V článku sa nebudeme zaoberať daňovníkmi s osobitnou úpravou podľa § 68d zákona o DPH, ktorý uplatňujú osobitnú úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Uvádzanie údajov z faktúry vyhotovenej na vyúčtovanie opakovaných dodávok energií v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH

Dodávatelia tovarov ako je napr. elektrina, plyn, teplo (ďalej len energie) platitelia DPH (neuplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH), pričom pre svojich odberateľov – zdaniteľné osoby a právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, vyhotovujú faktúry podľa § 72 - § 75 zákona o DPH. Na druhej strane sú zas odberatelia (platitelia DPH) neuplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, ktorí si uplatňujú odpočítanie dane z dodávok energií nakúpených od týchto dodávateľov.

Dodávateľom energií, ktorí sú s odberateľmi dohodnutí na opakovaných dodávkach energií za určité zúčtovacie obdobie a ktorí na tieto opakované dodávky energií vyhotovujú faktúry s paušálnymi sumami (napr. mesačne, štvrťročne) alebo vyhotovujú dohodu o platbách podľa § 75 ods. 2 zákona o DPH (tzv. splátkový kalendár), vzniká z opakovaných dodávok energií daňová povinnosť dňom dodania podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH. Deň dodania opakovaných dodávok energií sa posudzuje podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH.


Podľa § 75 ods. 2 Zákona o DPH ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahujú údaje podľa § 74 ods. 1 Zákona o DPH, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku.

Keď dodávatelia zistia k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia skutočný odber energie za príslušné zúčtovacie obdobie a vypočítajú rozdiel medzi cenou skutočne odobratého množstva energie a súčtom cien už „vyfakturovaných” opakovaných dodávok energií počas príslušného zúčtovacieho obdobia, tento rozdiel sa považuje za opravu základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH. Pričom rozdiel, ktorý môže byť kladný, resp. záporný (nedoplatok, resp. preplatok) dodávatelia energií fakturujú odberateľom opravnou faktúrou (tzv. „vyúčtovacia faktúra”).

Poznámka: Uvedený postup vyplýva z rozhodnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014

Údaje z opravy základu dane a dane na základe § 25 ods. 3 zákona o DPH uvádzajú dodávatelia energií do riadkov 26 a 27 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovili opravnú faktúru.

Rovnako príslušné údaje z opravnej faktúry uvádzajú do časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovili opravnú faktúru.

Odberatelia energií, platitelia DPH (neuplatňujúci osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH), ktorí si uplatňujú odpočítanie dane z opakovaných dodávok energií, uvádzajú daň z opravnej faktúry v riadku 28 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom faktúru dostali (§ 53 ods. 1 a 2 zákona o DPH). Príslušné údaje z opravnej faktúry uvádzajú do časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto opravnú faktúru dostali.

Ak nedostanú doklad o oprave základu dane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opravia odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 (§ 53 ods. 1 tretia veta). V kontrolnom výkaze za to isté zdaňovacie obdobie v časti C.2. uvedú príslušné údaje o oprave základu dane a dane.

Príklad č. 1:

Platiteľ DPH dodávateľ plynu na základe zmluvy s odberateľom počas dohodnutého zúčtovacieho obdobia od 1.1.2016 do 31.12.2016 dodal 11 opakovaných dodávok plynu, ku ktorým vyhotovil 11 faktúr, z ktorých odviedol daň v jednotlivých zdaňovacích obdobiach podľa dňa dodania plynu. Odberateľ (platiteľ DPH) si z prijatých faktúr na dodávky plynu uplatňoval odpočítanie dane.

Ku dňu 31.12.2016 dodávateľ odpočtom meradla zistil skutočný odber plynu za dohodnuté zúčtovacie obdobie a následne vypočítal rozdiel medzi cenou skutočne odobratého množstva plynu a súčtom cien 11 vyfakturovaných opakovaných dodávok plynu, pričom tento kladný rozdiel v celkovej sume 240 eur, z toho základ dane = 200 eur a 20% DPH = 40 eur vyfakturoval odberateľovi opravnou faktúrou vyhotovenou dňa 9.1.2017, ktorú odberateľ dostal dňa 17.1.2017.

Dodávateľ sumu 200 eur uvedie do riadku 26 a sumu 40 eur uvedie do riadku 27 daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie január 2017 (prípadne I. štvrťrok 2017).

Odberateľ sumu 40 eur uvedie do riadku 28 daňového priznania za zdaňovacie obdobie január 2017 (prípadne I. štvrťrok 2017) so znamienkom mínus.

Riadok 28 daňového priznania : Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň (ťarchopis), a znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň (dobropis).

Informácia: Problematika uvádzania tzv. ”vyúčtovacích faktúr”, ktoré sa považujú za doklady o oprave základu dane, vyhotovených dodávateľmi energií v kontrolnom výkaze k DPH bola predmetom 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014. Uvádzame stručný prehľad zo zasadnutia.

Zápis z 13. zasadnutia Komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2014

Vyúčtovanie opakovaných dodaní energií a ich uvádzanie v kontrolnom výkaze podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie Komisie bolo podkladom pre ďalšie rozhodnutia Finančnej správy v uvedenej oblasti.

NÁZOR MF SR (Ministerstva Financií SR)

MF SR má za to, že predmetnú tému tzv. vyúčtovacích faktúr” vyhotovených platiteľmi dane podnikajúcimi vo sfére energetiky je potrebné riešiť z pohľadu:

1. Výkladu a aplikácie príslušných ustanovení zákona o DPH na dané prípady vyúčtovania opakovaných dodávok tovaru v oblasti energetiky

2. Akceptácie daňovej správy dvojakého postupu platiteľov dane podnikajúcich vo sfére energetiky

3. Budúcej legislatívnej zmeny zákona o DPH

Dňa 9.6.2014 Komisia na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty mala zasadnutie z toho dôvodu, že boli uplatňované 2 prístupy pri vyúčtovacích faktúrach na energie, pričom do zasadnutia boli akceptované oba prístupy. Potreba doriešiť uvedenú problematiku metodicky vyplynula zo skutočnosti, že bol zavedený kontrolný výkaz.

1. uplatňovaný prístup:

Vyúčtovacie faktúry ako doklady o dodaní tovaru, to znamenalo, že v poradí 12. vyúčtovacia faktúra je riadnou faktúrou za dodanie tovaru (za posledné 12. obdobie) a to bez ohľadu na to, či je záporný (preplatok) alebo kladný výsledok (nedoplatok) vyúčtovania prijatých platieb oproti skutočnej spotrebe zistenej za obdobie 11 predchádzajúcich období. Faktúra sa uvádzala v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie posledného fakturačného obdobia. Základ dane a daň uvádzal platiteľ dane v riadkoch 03 a 04 a v prípade faktúr so záporným výsledkom boli zahrnuté do uvedených riadkov daňového priznania so znamienkom mínus. V kontrolnom výkaze dodávateľ vykazoval tieto faktúry v časti A.1, kde sa v prípade preplatku vykazovala príslušná čiastka s mínusovým znamienkom.

2. uplatňovaný prístup :

Vyúčtovacie faktúry ako opravné doklady, to znamená, že sú vyhotovené ako opravné faktúry (§ 71 ods. 2 zákona o DPH) k faktúram za 11 predchádzajúcich období (tiež na základe zistenia skutočnej spotreby energií ).

V daňovom priznaní sa uvádzajú potom v riadkoch 26 a 27 a v kontrolnom výkaze v časti C.1. výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane.

MF SR zastávalo názor, že prístup č. 1 nie je správny a nie je v súlade so zákonom o DPH.

Dôvodom prečo MF SR zastáva tento názor je, že protihodnota v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH nemôže byť záporná. Takže stotožniť sa s prístupom č. 1 by bolo možné len v prípade, ak by vyúčtovacie faktúry boli vyhotovené vždy ako kladný výsledok vyúčtovania (nedoplatok).

Ak sú faktúry vyhotovené ako záporný výsledok vyúčtovania (preplatok), nemôže sa táto faktúra považovať za faktúru o dodaní tovaru za 12. „fakturačné obdobie”, pretože neexistuje protihodnota, ktorá je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa transakcia stala predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH a takto sa aj vykázala v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze.

Vyúčtovacie faktúry vyhotovené za „fakturačné obdobie” sú podľa názoru MF SR opravné

faktúry, pretože ide o opravu základov dane a dane podľa § 25 zákona o DPH, a to o opravu 11 predchádzajúcich opakovaných dodaní tovaru, ktoré sa z hľadiska vzniku daňovej povinnosti posudzujú podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH.

Dodávateľ by mal správne uviesť tieto opravy v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil „vyúčtovaciu faktúru” a zahrnúť ju do riadkov 26 a 27. V kontrolnom výkaze má uviesť opravu v časti C.1. To znamená, že MF SR považuje za správny prístup č. 2.

Komisia prijala tieto závery:

1. „Vyúčtovacie faktúry” vyhotovené v mesiaci nasledujúcom po skončení fakturačného obdobia sa nepovažujú za riadne faktúry bez ohľadu na to, či je výsledkom záporný výsledok (preplatok) alebo kladný výsledok (nedoplatok).

2. Vyúčtovacie faktúry majú byť správne zahrnuté do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli vyhotovené (resp.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk