dnes je 31.10.2020

Input:

Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1 Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Stiahnuť tlačivo

§25

Oprava základu dane

Podľa § 25 ods. 1 Zákona o DPH, základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,

b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,

c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

Podľa § 25 ods. 3 Zákona o DPH, rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

Podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH, základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany písomne dohodli.

Pri oprave základu dane (ak faktúra znela na cudziu menu) podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti, (§ 26 ods. 1 Zákona o DPH).

§ 25 ods. 7 Zákona o DPH: Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.


Ak platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d zákona o DPH) znižuje následne po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, základ dane a daň podľa § 25 ods.1 zákona o DPH, platiteľ dane zníženie základu dane vykoná v zdaňovacom období, v ktorom vrátil svojmu odberateľovi platbu, resp. časť platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d ods. 8 zákona o DPH). Ak sa opravou základu dane zvýši základ dane, platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby. Platiteľ dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu má právo opraviť pôvodne odpočítanú daň pri zvýšení základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil dodávateľovi a vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil (§ 68d ods. 9 zákona o DPH).

Kto nemusí opraviť základ dane

Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, dodávateľ je povinný opraviť pôvodný základ dane a pôvodne uvedenú daň s výnimkou podľa § 25 ods.6 zákona o DPH podľa ktorej platiteľ dane nemusí opraviť základ dane a daň, ak zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi dane za predpokladu, že na takom postupe sa obidve strany (dodávateľ a odberateľ) písomne dohodli. Platiteľ dane môže dohodu uzatvoriť len vtedy, ak odberateľ je platiteľ dane podľa zákona o DPH.


Platiteľ dane nemusí opraviť základ dane a daň pri znížení ceny za podmienky, že uzavrie so svojim odberateľom písomne dohodu o tom, že na daňové účely sa nevykonajú dodatočné opravy základu dane a dane pri znížení ceny. Dohodu môže dodávateľ uzavrieť len v prípade, ak odberateľ je tiež platiteľom dane v SR. V prípade takejto dohody platiteľ dane nie je povinný pri znížení ceny opraviť základ dane a daň. Medzi dodávateľom a odberateľom dôjde len k finančnému vyrovnaniu bez ďalších dopadov na pôvodne odvedenú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk