dnes je 24.2.2024

Input:

Príklad - § 19 zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.61 Príklad - § 19 zákona o DPH

Ing. Ivana Glazelová

§ 19 ods. 1 zákona o DPH

Všeobecne platí, že daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru.

Dodaním tovaru sa rozumie prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak zákona o DPH neustanovuje inak. Hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj dodanie elektriny, plynu, vody, tepla, chladu a podobné nehmotné veci a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí.

Deň dodania tovaru zákon o DPH stanovuje podľa toho, o aký druh tovaru ide, t.j. či ide o hnuteľnú vec, nehnuteľnosť alebo stavbu, resp. jej časť.

Za deň dodania hnuteľnej veci (napr.