dnes je 29.5.2024

Input:

Príklad -§ 19 zákona o DPH- dodanie tovaru s montážou

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.62 Príklad -§ 19 zákona o DPH- dodanie tovaru s montážou

Ing. Ivana Glazelová

Všeobecne platí, že daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru.

Dodaním tovaru sa rozumie prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak zákona o DPH neustanovuje inak. Hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj dodanie elektriny, plynu, vody, tepla, chladu a podobné nehmotné veci a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí.

Deň dodania tovaru zákon o DPH stanovuje podľa toho, o aký druh tovaru ide, t.j. či ide o hnuteľnú vec, nehnuteľnosť alebo stavbu, resp. jej časť.

Za deň