dnes je 30.9.2020

Input:

Príklad -§ 19 zákona o DPH- dodanie tovaru s montážou

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.62 Príklad -§ 19 zákona o DPH- dodanie tovaru s montážou

Ing. Ivana Glazelová

Všeobecne platí, že daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru.

Dodaním tovaru sa rozumie prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak zákona o DPH neustanovuje inak. Hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj dodanie elektriny, plynu, vody, tepla, chladu a podobné nehmotné veci a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu predaja bankoviek a mincí.

Deň dodania tovaru zákon o DPH stanovuje podľa toho, o aký druh tovaru ide, t.j. či ide o hnuteľnú vec, nehnuteľnosť alebo stavbu, resp. jej časť.

Za deň dodania hnuteľnej veci (napr. stroje a zariadenia, prístroje, materiál, výrobky, elektrina, voda, plyn, chlad, atď.) sa považuje deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Môže to byť deň, kedy si kupujúci prevezme tovar u predávajúceho, ak prepravu tovaru zabezpečuje kupujúci alebo ak prepravu zabezpečuje dodávateľ, deň, keď dodávateľ odovzdá tovar kupujúcemu.

Pri určení kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník sa vychádza zo zmlúv. Ak z uzavretej zmluvy nie je zrejmé, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, potom sa pri posudzovaní tohto dňa vychádza z Obchodného zákonníka.

Na účely vzniku daňovej povinnosti je rozhodujúce, kedy došlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník, aj keď v niektorých prípadoch podľa uzavretých zmlúv neprejde právne vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím od dodávateľa.

Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci jún 2018 tieto dodávky:

1. dodanie tovaru a služieb v SR pre slovenských podnikateľov ( § 8 a § 9 zákona o DPH) (faktúry), § 69 ods.1 zákona o DPH

Základ dane 10 500 EUR, DPH 2 100 EUR, kontrolný výkaz A.1


Spoločnosť ABC (platiteľ DPH), má uzavretú zmluvu so spoločnosťou B (neplatiteľom DPH) o dodaní stroja vrátane jeho montáže a inštalácie vo výrobnom podniku priamo v spoločnosti B v Žiline.

Spoločnosť ABC dodala stroj dňa 28.5.2018 a jeho inštaláciu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk