dnes je 3.12.2020

Input:

Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.56 Príklad - § 19 ods. 4 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby

Ing. Ivana Glazelová

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 zákona o DPH). Ak platiteľ dane - dodávateľ tovaru alebo služby bude požadovať od odberateľa pred dodaním tovaru alebo služby úhradu celej dohodnutej ceny alebo úhradu časti dohodnutej ceny, potom dodávateľovi, platiteľovi dane, vznikne daňová povinnosť dňom prijatia platby.

Daňová povinnosť mu vzniká len v rozsahu prijatej platby.

Prijatá platba sa považuje za platbu, ktorá obsahuje daň.

Daň sa vypočíta podľa vzorca: /(suma prijatej platby x 20 alebo 10) :120 alebo 110 podľa sadzby dane/.

Daň, ktorú je platiteľ dane z prijatej platby povinný priznať a odviesť, uvádza do daňového priznania podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom platbu prijal.

Ak je časť platby za dodanie tovaru alebo služby uskutočnená pred ich dodaním, potom pri samotnom dodaní tovaru alebo služby vznikne platiteľovi dane daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o DPH len z rozdielu medzi dohodnutou celkovou cenou plnenia a zaplatenou platbou pred dodaním tovaru alebo služby, pri ktorej už daňová povinnosť vznikla z dôvodu prijatia platby pred ich dodaním.

Vychádzajúc z rozsudku Súdneho dvora EÚ prípad C-419/02 BUPA Hospitals Ltd), v prípade platieb pred tým, ako sa zrealizuje dodávka tovaru alebo poskytnutie služby, daň sa stáva splatnou prijatím platby. Uvedené sa však nevzťahuje na také paušálne preddavkové platby, uhradené za tovary alebo služby uvedené všeobecným spôsobom v zozname, ktorý môže byť kedykoľvek zmenený na základe spoločnej dohody kupujúceho a predávajúceho a z ktorého si kupujúci prípadne môže vyberať jednotlivé položky na základe dohody. Na to, aby sa daň stala splatnou z platby vopred, je potrebné, aby všetky príslušné prvky udalosti, ktorou vzniká daňová povinnosť, teda budúce dodanie tovaru alebo budúce poskytnutie služby, boli známe, už v momente zaplatenia preddavku. Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z dôvodu prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, daňová povinnosť vznikne len v tom prípade, ak sa platba vzťahuje na konkrétnu dodávku tovaru alebo na konkrétne poskytnutie služby.

Informácia : Návrh novely zákona o DPH platnej od 1.1.2019 (Povinnosť opraviť odpočítania dane)

- V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

§ 53 ods. 3 zákona o DPH, povinnosť opraviť odpočítanú daň má aj platiteľ, ktorý odpočítal daň na základe vzniku daňovej povinnosti z prijatej platby podľa § 19 ods. 4, ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie dane, je na základe objektívnych skutočností zrejmé, že nedôjde k dodaniu tovaru alebo dodaniu služby, na ktorú sa platba vzťahuje; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na platbu vzťahujúcu sa na dodanie tovaru alebo dodanie služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v zdaňovacom období, v ktorom nastanú objektívne skutočnosti, z ktorých je zrejmé, že nedôjde k dodaniu tovaru alebo dodaniu služby.”.

Podľa § 19 ods. 4 vzniká platiteľovi dane, ktorý má dodať tovary alebo služby, daňová povinnosť dňom, kedy prijme platbu pred ich dodaním, a to v rozsahu prijatej platby.

V prípade, že je budúcim odberateľom týchto tovarov alebo služieb iný platiteľ dane, vzniká mu v rozsahu a za podmienok stanovených v § 49 a v § 51 právo odpočítať daň zo zaplatenej sumy.

Uvedené pravidlá tak predstavujú výnimku zo základnej zásady, podľa ktorej predmet dane predstavujú dodávky tovarov alebo služieb uskutočnené v tuzemsku zdaniteľnou osobou, ktorá pri predmetnom dodaní koná ako taká.

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ (napríklad C – 107/13 FIRIN OOD) sa navrhuje stanoviť platiteľovi dane, ktorý si uplatnil odpočítanie dane z poskytnutej platby na budúce dodanie tovarov alebo služieb, povinnosť vykonať opravu odpočítanej dane z poskytnutej platby, ak na základe objektívnych skutočností vyjde najavo, že sa dodanie tovarov alebo služieb, na ktoré poskytol preddavok, neuskutoční.

Takýmito skutočnosťami môže byť napríklad vyhlásenie konkurzu na majetok dodávateľa, po ktorom sa nepokračuje v prevádzkovaní podniku, alebo výmaz právnickej osoby, ktorá má dodať tovar alebo služby, z obchodného registra.

Navrhuje sa, aby opravu odpočítanej dane bol platiteľ dane povinný vykonať v tom zdaňovacom období, v ktorom nastanú tieto skutočnosti.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk