dnes je 27.9.2023

Input:

Príjmy z prenájmu

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.4 Príjmy z prenájmu

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmami z prenájmu podľa § 6 ods. 3zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov), ak nejde o príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1zákona o dani z príjmov a nejde ani o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5zákona o dani z príjmov, sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Legislatívna skratka „nehnuteľnosť” na účely zákona o dani z príjmov je uvedená v § 3 ods. 2písm. a) zákona o dani z príjmov a ide o nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V ustanoveniach § 143 až 151 OZ (Občianskeho zákonníka) je upravené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Jeho existencia je podmienená uzavretím manželstva. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je