dnes je 30.9.2020

Input:

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

5.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.3 Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmami podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Uvedené platí len v prípade, ak príjmy z prenájmu nehnuteľností nie sú príjmami uvedenými v § 6 ods. 1 ZDP (príjmami z podnikania) a v § 5 ZDP (závislá činnosť). Pre lepšie pochopenie sa používa aj laické označenie prenájmu podľa tohto ustanovenia ZDP„prenájom občana”, čo má vyjadriť skutočnosť, že prenájom uskutočňuje fyzická osoba – nepodnikateľ.

 1. ZDP pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností nerozlišuje medzi prenájmom dlhodobým, sústavným alebo príležitostným. Akýkoľvek prenájom „občana” je teda príjmom podľa § 6 ods. 3 ZDP Na príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP nemožno uplatniť spôsob uplatňovania výdavkov paušálnou sumou (paušálne výdavky), t. j. možno uplatňovať len preukázateľné daňové výdavky.
 2. Daňová uznateľnosť výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti sa odvíja od skutočnosti, či predmetná nehnuteľnosť bola, resp. nebola zaradená do obchodného majetku daňovníka.

Nehnuteľnosť nezaradená v obchodnom majetku (OM) daňovníka

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do OM, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.

Energie - dodávka

 • elektrickej energie,

 • tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,

 • pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,

 • plynu.

Ostatné služby sú najmä

 • odvádzane odpadovej vody z domácností,

 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,

 • používanie výťahu,

 • kontrola a čistenie komínov,

 • odvoz popola, smetí a splaškov,

 • čistenie žúmp,

 • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou,

 • internet.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk