dnes je 26.9.2020

Input:

Príjmy z prenájmu a z predaja nehnuteľnosti z hľadiska medzinárodného zdanenia príjmov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.6 Príjmy z prenájmu a z predaja nehnuteľnosti z hľadiska medzinárodného zdanenia príjmov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o ZDZ”) pripúšťajú zdanenie príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí v štáte, v ktorom je nehnuteľnosť umiestnená. Zdanenie sa uskutoční podľa platného daňového zákona v štáte, kde sa nehnuteľnosť nachádza alebo nachádzala.

Podľa zmluvy o ZDZ s ČR článok 6 (Príjmy z nehnuteľného majetku), príjmy, ktoré poberá rezident ČR z nehnuteľného majetku umiestneného v SR sa zdania v SR. V zmluve je zadefinovaný výraz „nehnuteľný majetok”. Tento článok sa uplatní na príjmy poberané z priameho užívania, nájmu alebo z každého iného spôsobu užívania nehnuteľného majetku a uplatní sa i na príjmy z nehnuteľného majetku podniku. Do článku 13 tejto zmluvy (Zisky zo scudzenia majetku) sa zaraďujú príjmy z predaja nehnuteľného majetku, ktorý je definovaný v článku 6. Príjmy, ktoré poberá rezident ČR z predaja nehnuteľnosti umiestnenej v SR sa zdania v SR.

Zároveň podľa § 16 ods. 1 písm. f) ZDP platí, že príjmom zo zdrojov na území SR je aj príjem z akéhokoľvek využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území SR bez ohľadu na osobu vlastníka nehnuteľnosti. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v SR je vždy zdaniteľný na území SR, a to aj ak je vyplácaný nerezidentom SR inému nerezidentovi SR.

Pri vysporiadaní príjmov zo zdrojov na území SR daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) si môže takisto ako náš rezident uplatniť pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti výdavky v preukázateľnej výške na základe evidencie alebo na základe riadne vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného), ak sa tak rozhodne. Uplatní si i oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP, resp. zdaní príjmy len nad hranicu uvedenú v tomto oslobodení (500,- €), s príslušným krátením výdavkov. Pri zdaňovaní príjmov z predaja nehnuteľnosti v SR nerezident najskôr posúdi podmienky oslobodenia tohto príjmu podľa § 9 ZDP a do daňového priznania ho uvedie len v prípade, ak tento príjem by bol zdaniteľným príjmom. Ak by bol príjmom oslobodeným (napr. vlastnil nehnuteľnosť, ktorá nebola zaradená do obchodného majetku, dlhšie ako 5 rokov od nadobudnutia) a iné príjmy zo zdrojov na území SR by nemal, nemal by ani povinnosť podať daňové priznania podľa § 32 ZDP.

Zabezpečenie dane pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností umiestnených na území SR a platených daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou

Na zabezpečenie dane z príjmov zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov zo závislej činnosti, z ktorých sa zráža preddavok na daň podľa § 35 ZDP, sú platitelia príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka podľa § 2 písm. t) ZDP alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinní zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) ZDP sú povinní zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia podľa § 44 ods. 2 ZDP, najviac však do výšky podľa zmluvy o ZDZ. V ďalších ustanoveniach § 44 ZDP sú určené povinnosti platiteľa, a to lehoty, oznamovacia povinnosť atď.

Rezident SR, fyzická osoba, ktorá zdaňuje v SR

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk