dnes je 29.9.2020

Input:

Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5 Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov) sú príjmy, ktoré sú vyplácané podľa osobitného predpisu , ktorým je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v zn.n.p. - „Autorský zákon”, a to len vtedy, ak tieto príjmy nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, teda ak nejde o príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu . Ide o príjmy za používanie už vytvoreného diela a umeleckého výkonu na základe licenčnej zmluvy a príjmy, ktoré vyplácajú organizácie kolektívnej správy práv podľa zmlúv uzatvorených s používateľmi predmetov ochrany za nositeľov práv, ktorých zastupujú na základe zmluvy.

Takéto príjmy je možné deliť len spôsobom uvedeným v § 10 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Ak boli takéto príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahrnú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel (§ 137 až 142 OZ (Občianskeho zákonníka)).

  • Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, môže uzatvoriť zmluvu o združení podľa § 829 až 841 OZ (Občianskeho zákonníka) a následne môže deliť spoločne dosiahnuté príjmy spôsobom uvedeným v § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

  • Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov nemôže deliť tieto príjmy podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z príjmov, a to ani vtedy, ak by mal uzatvorenú zmluvu o združení.

S účinnosťou od roku 2016 zdaňujú autorské honoráre predovšetkým daňou vyberanou zrážkou z príjmov z

- vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu - § 6 ods. 2 písm. a) ZDP (aktívne),

- použitia diela a použitia umeleckého výkonu - § 6 ods. 4 ZDP (pasívne).

Zrážková daň sa uplatní v jednotnej výške 19 %, pričom

  1. zdanenie zrážkovou daňou sa uplatní vtedy, ak nie je uzatvorená dohoda autora s platiteľom o neuplatnení zrážkovej dane,
  2. príjem sa pred uplatnením zrážkovej dane zníži len o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v zn.n.p) – 2 % odvod do LITA, FVU, HF [(§ 43 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov], t.j. nie je možné uplatniť iné daňové výdavky,
  3. príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní,
  4. nemožno z týchto príjmov vykázať daňovú stratu a ani odpočítavať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
  5. nie je možné uplatniť nezdaniteľné častí základu dane a daňový bonus na vyživované dieťa.


Príjmy, ktoré nemožno zdaniť zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov sú taxatívne vymenované v § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a sú to príjmy z

- vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,

- vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a

- použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu - § 6 ods. 2z použitia diela a použitia umeleckého výkonu - § 6 ods. 4 cit. zákona sa daň nevyberie, len ak

  • sa daňovník o tom vopred písomne dohodne s platiteľom dane a zároveň

  • túto dohodu platiteľ dane oznámi správcovi dane.

Ak sa teda autor s platiteľom dane (s platiteľom uvedených príjmov) dohodne o nezrazení dane z týchto príjmov, zahrnie si ich po skončení zdaňovacieho obdobia do daňového priznania fyzickej osoby typ B.

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov je platiteľ

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk