dnes je 3.12.2020

Input:

Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.3 Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová

Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Príjmy za použitie diela a umeleckého výkonu sú samostatným druhom príjmov podľa § 6 ZDP, konkrétne ide o príjmy § 6 ods. 4 ZDP. Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4ZDP sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, a daňovník pri nich nevyužil postup podľa § 43 ods. 14ZDP (dohoda o nevykonaní zrážky).

Podľa ustanovenia § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberá zrážkou z príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4ZDP, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43ods. 14 ZDP.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je príjem znížený o zrazený príspevok podľa § 1 zákona č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

Platiteľ dane (objednávateľ) je povinný zraziť daň vyberanú zrážkou pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka (autora). Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Zároveň je platiteľ dane (objednávateľ) je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane (objednávateľ) v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určuje FR SR a uverejňuje ho na svojom webovom sídle.


Autor odbornej vedeckej publikácie uzatvoril licenčnú zmluvu podľa § 65 Autorského zákona. o udelenie súhlasu autora na vyhotovenie rozmnoženín diela a verejné rozširovanie rozmnoženín diela predajom. Autor udelil nadobúdateľovi licencie výhradnú licenciu na použitie diela v dohodnutom rozsahu (vecnom, územnom a časovom). Odplata za udelenie licencie bola dohodnutá v sume 5 000,00 €. Autor s nadobúdateľom licencie nezatvorili dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP. Objednávateľ 29.06.2018 vyplatil daňovníkovi odmenu za udelenie licencie. Z odmeny zrazil odvod do príslušného fondu na ochranu autorov (LITA) vo výške 100,00 € (2 % z 5 000,00 €) a daň vyberanú zrážkou vo výške 931,00 € [(5 000,00 € - 100,00 € ) x 19 %]. Autorovi vyplatil nadobúdateľ licencie príjem vo výške 3 969,00 €, ktorý je zrazením dane daňovo vysporiadaný a do daňovník ho nebude uvádzať do daňového priznania. Nadobúdateľ zrazenú daň vo výške 931,00 € odvedie správcovi dane do 16.07.2018 a zároveň v tejto lehote podá oznámenie o zrazení a odvedení dane podľa § 43 ods. 11 ZDP.

Ak daňovník uzartvorí s platiteľom dane dohodu podľa § 43 ods. 14 ZDP, t. j. ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane nezrazí zrážkovú daň, potom má daňovník povinnosť osobne si vysporiadať svoju daňovú povinnosť z uvedených príjmov, a to vo väzbe na úhrn všetkých zdaniteľných príjmov dosiahnutých v príslušnom zdaňovacom období a povinnosť podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podľa § 32 ZDP. Platiteľ dane je povinný skutočnosť, že s daňovníkom uzatvoril písomnú dohodu o nezrážaní dane, oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho raka, vb ktorom bol dohoda uzatvorená, a to na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle.


Autor odbornej vedeckej publikácie uzatvoril licenčnú zmluvu podľa § 65 Autorského zákona. o udelenie súhlasu autora na vyhotovenie rozmnoženín diela a verejné rozširovanie rozmnoženín diela predajom. Autor udelil nadobúdateľovi licencie výhradnú licenciu na použitie diela v dohodnutom rozsahu (vecnom, územnom a časovom). Odplata za udelenie licencie bola dohodnutá v sume 5 000,00 €. Autor s nadobúdateľom licencie zatvorili dohodu o nezrážaní dane podľa § 43 ods. 14 ZDP. Objednávateľ 29.06.2018 vyplatil daňovníkovi odmenu za udelenie licencie. Z odmeny zrazil odvod do príslušného fondu na ochranu autorov (LITA) vo výške 100,00 € (2 % z 5 000,00 €) a autorovi vyplatil príjem vo výške 4 900,00 € (5 000,00 € - 100,00 €). Autor si uvedený príjem vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania. Objednávateľ v lehote do 31.01.2019 podá správcovi dane oznámenie podľa § 43 ods. 14 ZDP.

  • Pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4ZDP) sa môže daňovník rozhodnúť a uplatniť:preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov alebo

  • výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

V prípade preukázateľných daňových výdavkoch daňovník vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) Daňovník však nie je účtovnou jednotkou a účtovníctvo vedie v súlade s § 6 ods. 13 ZDP, pričom ak sa rozhodne viesť účtovníctvo, je povinný takýmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH resp. je platiteľom DPH časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov § 6 ods. 4 ZDP (najviac do výšky 20 000,00 € ročne). V sume výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka.

Daňovník - autor/umelec, ktorý dosiahne za zdaňovacie obdobie príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a súčasne príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP môže pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP uplatňovať napr. preukázateľné daňové výdavky a pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP výdavky percentom z príjmov resp. naopak.

Ak daňovník pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP (pri pasívnych autorských príjmoch) vykáže preukázateľne vynaložené daňové výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že podľa ZDP nie je možné vykázať daňovú stratu z týchto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk