dnes je 26.9.2020

Input:

Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 zákona o dani z príjmov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2 Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 zákona o dani z príjmov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) sa zahrnujú príjmy, ktoré daňovník dosiahol na základe osvedčenia, živnostenského oprávnenia alebo na základe podnikania podľa osobitných predpisov. Sú to príjmy

 • - samostatne hospodáriacich roľníkov, plynúce na základe osvedčenia [písm. a)],
 • - plynúce daňovníkom na základe živnostenského oprávnenia [písm. b)],
 • - súkromných lekárov, audítorov, notárov a pod. [písm. c)],
 • - plynúce spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti [písm. d)].

Podľa § 6 ods. 2 ZDP sú príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti:

 • - príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. príjmy osobného asistenta za činnosť vykonávanú podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z.),
 • - príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch,
 • - príjmy z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (napr. sprostredkovanie poistenia podľa zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia, sprostredkovanie zamestnania podľa zákona č. 5/2004 Z. z.),
 • - príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP,
 • - z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady t.j. kedy diela spadajú pod ustanovenia autorského zákona, ale nie sú vytvárané na základe objednávky alebo zmluvy (napr. zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy a pod.) – autor dielo vytvorí na základe vlastného rozhodnutia a potom ho predá,
 • - z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
 • - z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
 • - príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe (zákon o športe).

Do § 6 ods. 3 ZDPsa zahrnujú príjmy z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 a o príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Podľa § 6 ods. 4 ZDP príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP.

Podľa § 6 ods. 10 ZDP ak daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60% najviac do výšky 20 000 € z úhrnu príjmov uvedených

- v § 6 ods. 1 a 2

- v ods. 4

Ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sume výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem preukázateľne zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP.

Pri výkone podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti je potrebné jednoznačne vyhodnotiť, či daňovník dosahoval príjmy zo spoločnej podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo či takéto príjmy dosiahol z používania napríklad veci, ktorá je v spoluvlastníctve viacerých osôb alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Spôsob delenia príjmov a výdavkov daňovníkov pri ich spoločnom podnikaní alebo zo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk