dnes je 14.12.2019
Input:

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

19.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4.1 Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Ing. Marcela Prajová

Okrem príjmov vylúčených z predmetu dane a príjmov oslobodených od dane, ktoré nevstupujú do základu dane, sa do základu dane podľa § 4 ZDP ani do osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP nezahŕňajú a do daňového priznania neuvádzajú ani príjmy zdaňované zrážkovou daňou, pri ktorých:

- sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky alebo

- je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok, ale daňovník sa rozhodne, že bude tieto príjmy považovať vykonaním zrážky dane za vysporiadané.

Podľa ustanovenia § 43 ods. 6 ZDP sa daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Ustanovenie § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP taxatívne vymedzuje, kedy je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň. U fyzickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t. j. u rezidenta SR, ide len o jeden druh príjmu a to o príjem z podielových listov dosiahnutý z ich vyplatenia (vrátenia). Pri tomto príjme má daňovník v súlade s ust. § 43 ods. 7 ZDP možnosť rozhodnúť sa, či bude príjem považovať zrazením zrážky dane za daňovo usporiadaný (t. j. nezahrnie ho do daňového priznania), alebo bude zrazenú daň považovať za preddavok, príjem zahrnie do základu dane prostredníctvom podaného daňového priznania a zrazenú daň bude považovať za preddavok, ktorý si započíta na úhradu výslednej dane. Pri ostatných príjmoch zdaňovaných zrážkovou daňou nemá fyzická osoba – rezident Slovenskej republiky možnosť predmetný príjem zahrnúť do základu dane a zrazenú daň považovať za preddavok.


Daňovník, ktorý poberal v priebehu roku 2018 príjmy zo závislej činnosti vo výške 12 940 €, dosiahol v roku 2018 aj príjem zo spätného vyplatenia podielového listu. Iné zdaniteľné príjmy v roku 2018 nedosiahol. Podielový list nadobudol v roku 2013 za 1 100 €. Hodnota vráteného podielového listu bola 1 578 €. Podielový fond v súlade s § 43 ods. 10 ZDP zdanil základ dane vo výške 478,00 € (1 578,00 € – 1 100,00 €) zrážkovou daňou vo výške 90,82 € (478,00 € x 19 %). Daňovník sa môže rozhodnúť, či príjem zo spätného vyplatenia podielového listu bude považovať za daňovo usporiadaný a do daňového priznania ho neuvedie, alebo uvedený príjem zahrnie do osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP a zrazenú daň bude považovať za preddavok. Daňovník sa rozhodol, že príjmy zdaňované zrážkovou daňou nezahrnie do osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP a zrazenú daň nebude považovať za preddavok. Nadväzne na toto rozhodnutie môže daňovník požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.


Daňovník – dôchodca poberal v priebehu roku 2018 dôchodok. Okrem toho daňovník vyhral vo vedomostnej súťaži peňažnú výhru v sume 1 000,00 €. Organizátor súťaže tento príjem v súlade s ust. § 43 ods. 3 písm. d) ZDP zdanil daňou vyberavou zrážkou vo výške 190,00 €. Daňovník sa nemôže rozhodnúť a uvedený príjem zahrnúť do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 8 ZDP (ostatné príjmy) a zrazenú daň považovať za preddavok, pretože tento príjem je v súlade s ust. § 43 ZDP zrazením dane daňovo vysporiadaný.


Daňovník – dôchodca poberal v priebehu roku 2018 dôchodok vo výške 4 200 €. Okrem toho daňovník dosiahol v roku 2018 aj príjem zo spätného vyplatenia podielového listu. Iné zdaniteľné príjmy v roku 2017 nedosiahol. Podielový list nadobudol v roku 2014 za 1 000 €. Hodnota vráteného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk