dnes je 29.9.2020

Input:

Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov na území Slovenskej republiky

29.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5.1 Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov na území Slovenskej republiky

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmy z kapitálového majetku sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov). Príjmami z kapitálového majetku [ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov], sú:

a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,

b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov,

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,

d) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu; rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu,

e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia,

f) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

g) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia),

h) výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.

Príjmy z kapitálového majetku sú vyňaté zo základu dane daňovníka vypočítavaného podľa § 4 zákona o dani z príjmov a zdaňujú sa ako osobitný základ dane z kapitálového majetku, ktorý daňovník vykazuje samostatne. Príjmy z kapitálového majetku sa ako súčasť osobitného základu dane zdaňujú sadbou dane vo výške 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí.

Pri príjmoch z kapitálového majetku sa vo väčšine prípadov uplatňuje vybratie dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. V § 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov je uvedené, pri ktorých kapitálových príjmoch plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Pri kapitálových príjmoch, ktoré tam nie sú uvedené a pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí, má daňovník osobnú daňovú povinnosť – zahrnuje tieto príjmy do osobitného základu dane.

.

Ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou (§ 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov) ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov, osobitný základ dane zistí podľa § 7 ods. 5 a 6 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia sa do osobitného základu dane zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov prevyšuje úhrn vkladov podielnika, pričom za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, na rozdiel sa neprihliada.

Ak plynú príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov daňovníkovi z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri delení príjmov a výdavkov sa postupuje podľa § 4 ods. 8 zákona o dani z príjmov. V súlade so znením § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom zahrnú predmetné príjmy do základu dane.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňovník z členského štátu Európskej únie a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou v ďalších štátoch tvoriacich Európsky hospodársky priestor pri posudzovaní toho, kedy sa považuje daň vybraná zrážkou za splnenú a v ktorých prípadoch je možné považovať túto daň za preddavok, postupuje podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov.

  • V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby počnúc rokom 2011 daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d) zákona o dani z príjmov] už nemôže odpočítať zrážkovú daň zrazenú podľa § 43 zákona o dani z príjmov ako preddavok na daň, ak bola zrážková daň zrazená z kapitálových príjmov s výnimkou príjmov z vyplatenia (vrátenia) podielových listov. Daňová povinnosť daňovníka sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Uvedené platí bez ohľadu na to, či príjem bol dosiahnutý spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva alebo z titulu existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Manžel obstaral zmenku počas trvania manželstva. V roku 2018 dostal vyplatený výnos zo zmenky v sume 120 €. Môžu sa manželia dohodnúť, že celý tento príjem zdaní manželka, ktorá je poberateľkou starobného dôchodku? Okrem tohto príjmu totiž nebude mať žiadny iný príjem, a preto by nemusela podať daňové priznanie a nemusela by ani platiť daň.

Výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja sú príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, z ktorých nie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk