dnes je 7.3.2021

Input:

Príjmy spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.3 Príjmy spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti

Ing. Ida Gelatová; Ing. Peter Horniaček

Verejná obchodná spoločnosť

Verejná obchodná spoločnosť je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá umožňuje začať podnikanie aj bez vlastného kapitálu. Obchodný zákonník definuje verejnú obchodnú spoločnosť v § 76 až 92. Ide o právnickú osobu, ktorá má minimálne dvoch spoločníkov, ktorí vykonávajú spoločnú podnikateľskú činnosť, používajú spoločné obchodné meno a spoločníci ručia neobmedzene za záväzky spoločnosti počas jej trvania. Je spoločnosťou typicky osobnou. Zdaneniu nepodlieha verejná obchodná spoločnosť ako právnická osoba, ale jednotliví spoločníci majú osobnú daňovú povinnosť.

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť podľa § 93 až 104 ObchZ je spoločnosťou, ktorá musí mať dva typy spoločníkov - komanditistov a komplementárov. Komanditné spoločnosti sa využívajú napríklad v prípadoch spojenia podnikateľských schopností jedných spoločníkov a kapitálu iných spoločníkov. Komplementár nemá vkladovú povinnosť, ale má právo osobne sa zúčastňovať na podnikaní spoločnosti. Komplementár má obdobné postavenie ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, čiže ručí za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Komplementár nemôže byť v pracovnom pomere v komanditnej spoločnosti. Súčasne jeden (alebo viac spoločníkov) ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra (komanditista). Komanditista má obdobné postavenie ako spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným a je povinný vložiť do spoločnosti vklad. Základ dane komanditnej spoločnosti sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov. Zisk komanditnej spoločnosti sa nezdaňuje ako celok. Základ dane spoločnosti sa rozdelí na podiel pripadajúci na komplementárov a na podiel pripadajúci na komanditistov. Po odpočítaní podielu pripadajúceho na komplementárov, ktorí majú osobnú daňovú povinnosť, zostávajúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti, ktorý je predmetom dane z príjmov právnickej osoby a následne príjem komanditistu, ktorým je fyzická osoba, je už vylúčený z predmetu dane fyzických osôb v súlade so znením § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Príjmami podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov sú príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa § 6 ods. 7 a 8zákona o dani z príjmov.

Podľa § 6 ods. 7 zákona o dani z príjmov základom dane (čiastkovým základom dane) fyzickej osoby, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, je časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti zisteného podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov. Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom (§ 82 ObchZ). Ak vykáže verejná obchodná spoločnosť daňovú stratu podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov, rozdeľuje sa na spoločníka časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti.

Základom dane (čiastkovým základom dane) fyzickej osoby, ktorá je komplementárom komanditnej spoločnosti, je podľa znenia § 6 ods. 8zákona o dani z príjmov časť základu dane komanditnej spoločnosti zisteného podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov pripadajúca na komplementára. Táto časť základu dane sa určí v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom (§ 100 ObchZ). Ak vykáže komanditná spoločnosť podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov daňovú stratu, rozdeľuje sa na komplementára časť tejto straty rovnako ako základ dane. Do základu dane sa zahrnie aj podiel komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti.

Podľa § 30 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

V ustanovení § 6 ods. 6 zákona o dani z príjmov je uvedené, že príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov sa na účely zistenia základu dane môžu znížiť len za podmienok uvedených v § 6 ods. 9 zákona o dani z príjmov, čiže len o poistné a príspevky podľa § 5 ods. 7 písm. e) zákona o dani z príjmov (zdravotné a sociálne poistenie), ktoré je povinný platiť spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti a o výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) zákona o dani z príjmov za podmienok ustanovených v uvedených ustanoveniach.

  • Podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti nie je vylúčený z predmetu dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov a daňovník zaradí takýto zdaniteľný príjem medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov (iný príjem).

  • V dôsledku špecifického spôsobu zisťovania základu dane (čiastkového základu dane) z uvedených príjmov, pri ktorom sa určí základ dane právnickej osoby (verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti), ktorý sa následne rozdelí podľa zodpovedajúcich podielov na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárov komanditnej spoločnosti, nie je možné pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Vyplýva to z toho, že všetky preukázateľné daňové výdavky boli zahrnuté do základu dane verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti a tento sa delí na spoločníkov a komplementárov. Bez ohľadu na uvedený spôsob určenia príjmu, daňovník môže uplatniť pri ostatných druhoch príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti výdavky percentom z príjmov pri dodržaní podmienok uvedených v ustanovení § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.

Do ktorého zdaňovacieho obdobia má fyzická osoba zahrnúť podiel na zisku verejnej obchodnej spoločnosti, do zdaňovacieho obdobia, za ktorý ho vykázala verejná obchodná spoločnosť, alebo do nasledujúceho roku, v ktorom spoločník reálne prijal svoj podiel vyplatený v peniazoch?

Podľa znenia § 14 ods. 6 zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti je aj časť základu dane alebo časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúca na tohto spoločníka. Ďalej v ustanovení § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov je síce uvedené, že ide o „príjmy” spoločníkov, avšak je tam ustanovené, že ide o príjmy podľa § 6 ods. 7 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého ide o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti. Z tohto vyplýva, že za príjem sa považuje priamo časť základu dane bez ohľadu na konkrétne časové obdobie, v ktorom došlo k reálnej výplate príjmov. Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti je povinný zahrnúť časť základu dane na neho pripadajúci do čiastkového základu dane podľa § 6 zákona o dani z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk