dnes je 30.9.2020

Input:

Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb - predmet dane

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb – predmet dane

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Rozsah daňovej povinnosti, t. j. ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov FO, vyjadruje predmet dane z príjmov. Od vymedzenia predmetu dane je odvodený aj názov daňového zákona (č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. - ZDP). Pretože toto vymedzenie je dosť široké, ZDP doplňuje i príjmy, ktoré dani z príjmov FO nepodliehajú (pretože sa na ne nevzťahuje – nie sú predmetom dane) a príjmy oslobodené od dane (pretože sa z nich daň nevyberá).


Predmetom dane z príjmov FO je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka [§ 2 písm. b) ZDP]. Okruh príjmov, ktoré tvoria predmet dane z príjmov FO je vymedzený v § 3 ods. 1 ZDP.

Príjmy, ktoré sú predmetom dane

Predmetom dane z príjmov sú:

- príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP),

- príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP),

- príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP),

- ostatné príjmy (§ 8 ZDP).

Rozdelenie príjmov podľa jednotlivých druhov, ktoré sú bližšie špecifikované v § 5 až 8 ZDP, zodpovedá potrebe rešpektovať rozdiely pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane), najmä rozdiely súvisiace s možnosťou uplatnenia výdavkov pri týchto príjmoch.

Za príjem sa považuje peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou (napr. protislužbou), ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.


§ 5 ods. 3 ZDP je ustanovený aj ďalší spôsob ocenenie nepeňažného príjmu. Ide o jeho navyšovanie („brutáciu“) podľa prílohy č. 6 ZDP.

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Predmetom dane nie je (§ 3 ods. 2 ZDP):

1. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty,

2. úver a pôžička (ak podnikateľ získa od banky úver, ktorý mu poukáže na jeho podnikateľský účet, tieto príjmy nie sú predmetom dane z príjmu FO, vtedy, ak podnikateľ bude povinný tieto peňažné prostriedky splatiť banke - spolu s úrokom),

3. podiel na zisku - podľa ZDP od roku 2004 tieto príjmy u jednej skupiny daňovníkov neboli predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) ZDP v znení do 31.12.2016 a u inej skupiny daňovníkov boli podľa § 5 ods. 7 písm. i) ZDP v znení do 31.12.2016 od dane oslobodené.

- Podiely na zisku (dividendy) vyplatené po 31. 12. 2016 zamestnancom bez účasti na základnom imaní sa zdania sadzbou 19% (25 %), ak sú vyplatené zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie

- roku 2017 a nasl. alebo

- do roku 2003 – § 52zi ods. 5 písm. b) ZDP.

Platiteľ príjmu (zamestnávateľ) zdaní vyplatenú dividendu v mesiaci výplaty ako príjem zo závislej činnosti štandardným spôsobom.

Dividendy vyplatené zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016 sú aj naďalej od dane oslobodené.


Zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti s ručením obmedzeným, táto spoločnosť vyplatila (ako zamestnávateľ) dividendy zo zisku vykázaného za roky 2012 a 2017.

Zdanenie: dividenda zo zisku vykázaného za rok 2012 od dane oslobodená a dividenda vyplatená zo zisku vykázaného za rok 2017 je zdanená spolu z jeho PZČ v mesiaci výplaty, pripísania alebo poukázania k dobru.

- Podiely na zisku (dividendy) zo zdrojov na území SR vyplatené po 31. 12. 2016 FO, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, ako aj členom štatutárneho alebo dozorného orgánu, ktorí sa na základnom imaní nepodieľajú sa zdania sadzbou 7 %, ak sú vyplatené zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie

● roku 2017 (daňovým rezidentom SR a tiež daňovým nerezidentom SR).

Dividendy vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2004 až 2016 nebudú ani v roku 2017 a nasl. pre túto skupinu daňovníkov predmetom dane.

4. Podiely člena pozemkového spoločenstva na zisku a na majetku s právnou subjektivitou (PSP), vyplatené po 31.12.2016 sa zdania sadzbou 7 %, ak sú vyplatené zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie

● 2017 a nasl. (daňovým rezidentom SR a tiež daňovým nerezidentom SR).

Predmetom dane z príjmov FO aj naďalej nie je podiel člena PSP na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi svojich členov vykázanom do 31. 12. 2016, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období a v akej výške vznikol nárok na vyplatenie tohto podielu.


Od dane je podľa § 9 ods. 1 písm. n) ZDP oslobodený podiel na zisku a na majetku PSP a podiel na likvidačnom zostatku PSP [§ 3 ods. 1 písm. g) ZDP] do výšky 500 € ročne zo zisku PSP vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017. Ak v príslušnom zdaňovacom období tento príjem presiahne 500 €:

daň z tohto príjmu vyberie PSP zrážkou [§ 43 ods. 3 písm. r) ZDP] len zo sumy presahujúcej 500 € (zdroj na území SR),

FO zahrnie do osobitného základu dane (§ 51e ZDP) len sumu presahujúcu 500 € od jednotlivého PSP (zdroj v zahraničí).

Ak FO v príslušnom zdaňovacom období plynú takéto príjmy od viacerých PSP, oslobodenie do výšky 500 € ročne sa uplatní u každého z nich.

5. daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovarov alebo služieb u platiteľov tejto dane,

6. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov, ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.


Predmetom dane sú však dary poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu. Napr., ak by podnikateľ dostal peňažný alebo nepeňažný dar na vykonávanie svojej činnosti, tak je povinný hodnotu daru zahrnúť do zdaniteľných príjmov (§ 6 ZDP).

Predmetom dane nie sú ani príjmy vymedzené v § 5 ZDP špecificky pre tento druh príjmov, ktorý tvorí čiastkový základ dane, napr. pracovné oblečenie, cestovná náhrada poskytnutá do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona o cestovných náhradách a pod.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov FO sú vymedzené v § 9 ZDP. (A rovnako aj v § 5 ods. 7 ZDP sú vymedzené príjmy od dane oslobodené len pre tento druh príjmov.)

Príjmy oslobodené od dane - § 9 ZDP

Ide o príjmy, ktoré podnikateľ (nielen podnikateľ, ale každá FO) nezahrnuje do základu dane a z ktorých neplatí daň. ZDP osobitne upravuje podmienky oslobodenia príjmov, ktoré sa týkajú predaja nehnuteľností, bytov a obytných domov zahrnutých/nezahrnutých do obchodného majetku podnikateľa.

Od dane z príjmov je oslobodený napr. :

- príjem z predaja nehnuteľnosti zahrnutej do obchodného majetku až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku,

- príjem z predaja hnuteľných vecí zahrnutých do obchodného majetku je oslobodený od dane rovnako až po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku (ide napr. o predaj auta, ktoré podnikateľ využíval v rámci svojich podnikateľských aktivít, odpisoval, o ktorom účtoval v účtovných knihách. Ak ho predá v čase do piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku, je povinný príjmy priznať k zdaneniu).

Pri predaji nehnuteľných i hnuteľných vecí je nárok na oslobodenie príjmov z ich predaja podmienený uplynutím určitého času medzi ich nadobudnutím, resp. prevodom z podnikania do osobného užívania a ich predajom. Preto je dôležité, aby podnikateľ preukázal deň nadobudnutia a predaja veci resp. prevodu majetku používaného na podnikanie do osobného užívania.


Podnikateľ J. Kováč mal vo svojom účtovníctve zaevidovaný (zahrnutý do obchodného majetku) počítač s tlačiarňou, ktorý využíval na podnikanie. 10. januára 2010 tento majetok previedol do svojho osobného užívania. Ak podnikateľ predá uvedený počítač s tlačiarňou, o ktorom účtoval ako o svojom obchodnom majetku, v období rokov 2010 až 2015 (do 10. januára 2015) má povinnosť príjem zdaniť. Je povinný ho zdaniť ako ostatný príjem (podľa § 8ZDP) v tom zdaňovacom období, v ktorom príjem zinkasuje. Uvedený príjem by bol, podľa súčasného ZDP, od dane z príjmov oslobodený až od 11. 1. 2015.

Podľa § 9 ods. 2 písm. i) ZDP sú od dane oslobodené aj prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n) ZDP, plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu, okrem platieb prijatých ako náhrada za:

1. stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami podľa § 9 ods. 2

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk