dnes je 1.3.2021

Input:

Príjmy fyzickej osoby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4 Príjmy fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Príjmy fyzickej osoby

Zdaniteľný príjem je definovaný v § 2 písm. h) ZDP a je to príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

Príjmy vylúčené z predmetu dane sú vymedzené v § 3 ods. 2 ZDP a príjmy zo závislej činnosti vylúčené z predmetu dane aj v § 5 ods. 5 ZDP. Príjmy oslobodené od dane sú vymedzené v § 9 ZDP a oslobodené príjmy zo závislej činnosti aj v § 5 ods. 7 ZDP.

Predmetom dane sú:

• príjmy zo závislej činnosti – § 5 ZDP,

• príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu – § 6 ZDP,

• príjmy z kapitálového majetku – § 7 ZDP,

• ostatné príjmy – § 8 ZDP,

• podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie o osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f) ZDP§ 3 ods. 1 písm. e) ZDP,

• podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, podiel , vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk