dnes je 27.9.2023

Input:

Príjmy daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou

25.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.2 Príjmy daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Ida Gelatová; Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Peter Horniaček

Rezident SR (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR) zdaňuje v SR všetky svoje príjmy dosiahnuté zo zdrojov na území SR i zo zdrojov v zahraničí podľa ZDP. Predmetom zdanenia fyzickej osoby sú príjmy z činností daňovníka a z nakladania s jej majetkom. Predmetom dane nie sú príjmy uvedené v § 3 ods. 2ZDP (napríklad príjem získaný dedením, darovaním nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva, okrem tam uvedených výnimiek). Daňovník najskôr posúdi jednotlivo každé plnenie, ktoré prijal, či je príjmom, ktorý podlieha zdaneniu. Príjmom je peňažné aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, napr. aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku za podmienok uvedených v § 2 písm. c)ZDP.

Zdaniteľným príjmom, čiže príjmom,