dnes je 28.9.2020

Input:

Príjem z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, ktorý je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.2 Príjem z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, ktorý je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Marcela Prajová

Identifikácia príjmov

Príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vtedy, ak plynú z prenájmu vykonávaného na základe živnostenského oprávnenia. Prenájom je živnosťou, ak sú popri prenájme okrem základných služieb poskytované aj ďalšie služby spojené s prenájmom (poskytovanie ubytovacích služieb). Príjmy dosiahnuté z takéhoto prenájmu sa považujú potom za príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP. Živnosťou podľa živnostenského zákona je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených v živnostenskom zákone.

Základnými službami podľa dôvodovej správy k živnostenskému zákonu je taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Takými službami možno v praxi rozumieť dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov a pod. Služby, ktoré už nie sú základnými službami, sú napríklad: poskytovanie raňajok, upratovanie prenajatých priestorov, poskytovanie posteľného oblečenia a jeho pranie.

Príjem z akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťou zaradenou do obchodného majetku

Príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP sú podľa § 6 ods. 5 písm. a) ZDP aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka. Ak vlastní podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba nehnuteľnosť, ktorú používa na dosiahnutie,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk