dnes je 21.6.2021

Input:

Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.3 Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)

Postup pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy je pre prenajímateľa aj nájomcu upravený v účtovných predpisoch. Zákon o dani z príjmov rieši len postup pri úprave základu dane z titulu predčasného ukončenia finančného prenájmu u nájomcu.

Najčastejšími dôvodmi predčasného ukončenia lízingovej zmluvy sú:

  • krádež alebo zničenie predmetu prenájmu;

  • platobná neschopnosť nájomcu, kedy nájomca neplní svoje zmluvne stanovené záväzky a prenajímateľ odoberie predmet prenájmu,

  • konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok nájomcu,

  • porušenie zmluvných podmienok (užívanie predmetu nájmu v rozpore so zmluvou, absencia poistnej zmluvy a pod.).

Predčasné ukončenie finančného lízingu v JÚ

Predčasné ukončenie finančného prenájmu je riešené v § 17 PJÚ postupov účtovania. Podľa tohto ustanovenia sa prijatie majetku prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu účtuje u prenajímateľa v knihe zásob v zostatkovej hodnote istiny, ak prenajímateľ bude tento majetok využívať aj naďalej na obchodovanie. Zánik pohľadávky sa účtuje v knihe pohľadávok prenajímateľa. Prípadné finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom sa účtuje v peňažnom denníku prenajímateľa.

U nájomcu sa v deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu účtuje vyradenie majetku v zostatkovej cene v knihe dlhodobého majetku. V knihe záväzkov nájomcu sa účtuje zánik zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu. Prípadné finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom sa účtuje v peňažnom denníku nájomcu.

Predčasné ukončenie finančného lízingu podľa ZDP

Pri porušení podmienok finančného prenájmu ustanovených v § 2 písm. s) ZDP) zákona o dani z príjmov sa uplatní ustanovenie§ 17 ods. 24 písm. a) ZDP zákona o dani z príjmov. Za porušenie sa považuje každé skončenie finančného prenájmu pred skončením doby vymedzenej v§ 2 písm. i) ZDP bod 2 zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 2 písm. s) druhým bodom ZDP účinného od 01.01.2015 pre finančný prenájom zostáva v platnosti podmienka minimálnej doby trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.

Na základe § 52zd ods. 1 ZDP pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených do 31.12.2014, nájomca k 01.01.2015 zaradí predmet finančného prenájmu do príslušnej OS a pokračuje v jeho odpisovaní spôsobom podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

V súlade s ust. § 17 ods. 24 písm. a) ZDP zákona o dani z príjmov ak u daňovníka, ktorý obstaráva HM formou finančného prenájmu dôjde počas doby trvania nájomnej zmluvy k porušeniu podmienok, postupuje daňovník pri vyradení majetku z používania rovnako ako postupuje daňovník, ktorý obstará majetok inou formou (napr. úverom), t. j. v súlade s ustanoveniami § 19.

Dôvod predčasného ukončenia finančného prenájmu   Úprava základu dane   Daňový výdavok   
Odobratie predmetu finančného prenájmu z dôvodu insolventnosti (predaj) odpisovaný majetok   § 19 ods. 3 písm. b)   DZC, pri vybranom druhu majetku (autá, lietadlá) len do výšky príjmov z predaja   
Vyradenie majetku z dôvodu krádeže alebo totálneho znehodnotenia (havária)   § 19 ods. 3 písm. d) alebo g)   DZC len do výšky príjmov z náhrad, resp. pri živelných pohromách a neznámom páchateľovi DZC   
Odobratie predmetu finančného prenájmu z dôvodu insolventnosti (predaj) – neodpisovaný majetok   § 19 ods. 3 písm. e)   VC a pri pozemkoch nedotknutých ťažbou VC len do výšky príjmu z predaja   

Pre názornosť uvádzame v dvoch nasledujúcich príkladoch postup pri predčasnom skončení lízingovej zmluvy:

  • z dôvodu krádeže predmetu lízingu spolu s účtovaním v peňažnom denníku a pomocných knihách a

  • z dôvodu insolventnosti nájomcu. V tomto príklade neuvádzame účtovanie v peňažnom denníku, ktoré je obdobné ako v prvom príklade.


Spoločnosť v júni 2019 obstarala do svojho majetku formou finančného prenájmu obrábací stroj, ktorý zaradila do používania v hodnote istiny  25 020 € (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov. Stroj je odpisovaný v 1. odpisovej skupine.  Dňa 1. októbra 2020 došlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a neplatenia splátok k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi. Daňová zostatková cena obrábacieho stroja k 1.1. 2020 je vo výške 18 765 €. V akej výške bude daňová zostatková cena uznaným daňovým výdavkom? 

Spoločnosť bude  v roku 2020  postupovať  v súlade s § 17 ods. 24 písm. a)ZDP a pri vyradení obrábacieho stroja  z dôvodu  jeho vrátenia (odkúpenia) lízingovej spoločnosti uplatní ustanovenie  § 19 ods.3 písm. b) ZDP. Podľa tohto ustanovenia je zostatková cena obrábacieho stroja (18 765 €) uznaným daňovým výdavkom v plnej výške. Rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou je podľa charakteru položkou zvyšujúcou alebo znižujúcou výsledok hospodárenia.


Spoločnosť v júli 2019 obstarala do svojho majetku formou finančného prenájmu automobil, ktorý zaradila do používania v hodnote istiny  45 000 eur (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov.  Automobil je odpisovaný v 1. odpisovej skupine. Dňa 1. septembra 2020 došlo ku krádeži automobilu. Polícia do konca roka nenašla páchateľa, o čom vydala písomné potvrdenie. Môže spoločnosť zahrnúť do daňových výdavkov zostatkovú cenu odcudzeného automobilu?

V prípade predčasného ukončenia finančného prenájmu z dôvodu škody postupuje spoločnosť pri úprave základu dane v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) ZDP a pri vyradení automobilu uplatní ustanovenie § 19 ods.3 písm. g)ZDP. Podľa tohto ustanovenia škoda vo výške zostatkovej ceny spôsobená neznámym páchateľom sa zahrnie do daňových výdavkov  v plnej výške  v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

 

Pri vyradení automobilu z dôvodu škody (krádeže) bola  daňová zostatková cena automobilu (podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov)  v nasledovnej výške:
- odpis v roku  2019:   (45 000 : 4)/12  x 6 mesiacov  =   5 625 €

- odpis v roku 2020:    odpis sa neuplatňuje  
t. j. zostatková cena  vo výške  39 375 €.

 

Keďže ide o škodu spôsobenú neznámym páchateľom, pričom táto skutočnosť je potvrdená políciou v roku 2020, daňová zostatková cena v sume  39 375 €   je v súlade s § 19 ods.3 písm. g) bod 2 ZDP v roku 2020 daňovým výdavkom  v plnej výške. Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou  a účtovnou zostatkovou cenou je podľa charakteru pri zistení základu dane za rok 2020 položkou zvyšujúcou odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia.

Pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy z dôvodu odkúpenia predmetu nájmu sa vzhľadom na zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku od 01.01.2015 bez ohľadu na formu obstarania hmotného majetku, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu po 01.01.2015 neposudzuje ako porušenie podmienok zmluvy o finančnom prenájme, tzn. základ dane sa z uvedeného dôvodu neupravuje.


Daňovník na základe zmluvy o finančnom prenájme v septembri 2014 obstaral obrábací stroj zaradený v odpisovej skupine (ďalej len „OS”) 2. Dohodnutá doba prenájmu bola 48 mesiacov. Daňovník uplatňoval lízingové odpisy z istiny 92 256 eur, t. j. 1 922 eur mesačne. K 27.04. 2018 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu odkúpenia obrábacieho stroja pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 23 000 eur. Účtovné odpisy boli uplatňované vo výške daňových odpisov.
Ako má daňovník upraviť základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2018 z dôvodu predčasného odkúpenia obrábacieho stroja a akým spôsobom sa určí vstupná cena, z ktorej bude odpisovať majetok po jeho odkúpení?

V súlade s § 2 písm. s) druhým bodom ZDP účinného od 01.01.2015 pre finančný prenájom zostáva v platnosti podmienka minimálnej doby trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.
Na základe 
§ 52zd ods. 1 ZDP pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených do 31.12.2014, nájomca k 01.01.2015 zaradí predmet finančného prenájmu do príslušnej OS a pokračuje v jeho odpisovaní spôsobom podľa § 27 alebo § 28 ZDP.

Vzhľadom na zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku od 01.01.2015 bez ohľadu na formu obstarania hmotného majetku, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu po 01.01.2015 sa neposudzuje ako porušenie podmienok zmluvy o finančnom prenájme, tzn. základ dane sa z uvedeného dôvodu neupravuje.
Ak v priebehu roka 2018 dôjde k odkúpeniu obrábacieho stroja pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za určitú sumu, ktorá predstavuje určitú formu platby navyše, t. j. kompenzáciu, resp. sankciu za nezaplatené úroky, ktoré už lízingová spoločnosť nemôže od nájomcu žiadať z dôvodu predčasného odkúpenia, predmetná suma nemôže zvýšiť obstarávaciu cenu a v súlade s 
§ 21 ods. 2 písm. m) ZDP takáto kompenzácia ako zmluvná pokuta nebude uznaným daňovým výdavkom.

Podľa § 19 ods. 3 písm. o) ZDP daňovým výdavkom je úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako osobitného predpisu. Nakoľko platný ZDP nestanovuje povinnosť zvýšiť základ dane o výšku úroku uplatneného v daňových výdavkoch do doby predčasného odkúpenia predmetu finančného prenájmu, úrok uplatnený podľa § 19 ods. 3 písm. o) ZDP do doby predčasného odkúpenia obrábacieho stroja bude daňovo uznaný.
Na záver tejto kapitoly uvádzame niektoré špecifické situácie, ktoré vznikajú u daňovníkov – fyzických osôb, nie sú porušením podmienok finančného lízingu podľa § 2 písm. s) ZDP zákona o dani z príjmov a nevedú k povinnosti upravovať základ dane podľa § 17 ods. 24 písm. a) ZDP zákona o dani z príjmov. Jedná sa napr. o nasledovné situácie:

  • daňovník uzatvoril lízingovú zmluvu a v priebehu jej trvania preradil predmet lízingu z osobného užívania do obchodného majetku, pričom lízingová zmluva spĺňa podmienky vymedzené v§ 2 písm. s) ZDP zákona o dani z príjmov.


Daňovník -nepodnikateľ uzatvoril v roku 2019 lízingovú zmluvu na prenájom osobného vozidla. Zmluva bola uzatvorená na 36 mesiacov a spĺňa podmienky lízingu vymedzené v § 2 písm. s) ZDP zákona o dani z príjmov. Od 1.3. 2020 začal daňovník podnikať a predmet lízingu – automobil zaradil

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk