dnes je 17.4.2024

Input:

Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.3 Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Predčasné ukončenie finančného lízingu (prenájmu)

Postup pri predčasnom ukončení lízingovej zmluvy je pre prenajímateľa aj nájomcu upravený v účtovných predpisoch. Zákon o dani z príjmov rieši len postup pri úprave základu dane z titulu predčasného ukončenia finančného prenájmu u nájomcu.

Najčastejšími dôvodmi predčasného ukončenia lízingovej zmluvy sú:

  • krádež alebo zničenie predmetu prenájmu;

  • platobná neschopnosť nájomcu, kedy nájomca neplní svoje zmluvne stanovené záväzky a prenajímateľ odoberie predmet prenájmu,

  • konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok nájomcu,

  • porušenie zmluvných podmienok (užívanie predmetu nájmu v rozpore so zmluvou, absencia poistnej zmluvy a