dnes je 21.4.2024

Input:

Predĺženie výpovednej doby v roku 2017

7.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.2.2 Predĺženie výpovednej doby v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Zamestnanec doručil výpoveď 27. 1. 2017 s dvojmesačnou výpovednou dobou, ktorá končí 31. 3. 2017. Od 1. 2. 2017 je práceneschopný. Výpovedná doba sa aj v tomto prípade predlžuje o dobu práceneschopnosti?

Ustanovenia § 64 ZP (zákaz výpovede) sa vzťahujú výlučne na výpoveď danú zamestnávateľom v zmysle § 63 ZP. V prípade, ak dáva výpoveď zamestnanec v zmysle § 67 ZP, tak nie je možné použiť ustanovenie § 64 ods. 2 ZP, na základe ktorého „...ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.”

Teda vo vašom prípade sa v zmysle ustanovení ZP výpovedná doba nepredlžuje o dobu PN zamestnanca.