dnes je 23.4.2021

Input:

Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.

31.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Prechod podnikania živnostníka na s. r. o.

Ing. Ján Mintál

V súčasnosti platné právne predpisy poznajú iba premenu (transformáciu) obchodných spoločností na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo v zmysle § 68 až § 69b ObchZ. Podnikateľ – fyzická osoba sa tak nemôže podľa v súčasnosti platného právneho poriadku pretransformovať na obchodnú spoločnosť – právnickú osobu. Môže ju však sám alebo s viacerými spoločníkmi založiť. Možno konštatovať, že v princípe existujú nasledujúce spôsoby realizácie procesu prechodu podnikania fyzickej osoby na formu spoločnosti s ručením obmedzeným:

Spôsob „A”

1. krok

Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov, t. j. po zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby.

2. krok

Alternatíva A

Založenie právnickej osoby s použitím majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku bývalej fyzickej osoby (podnikateľa) ako vkladu do základného imania.

Alternatíva B

Založenie právnickej osoby bez použitia majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku bývalej fyzickej osoby (podnikateľa) s následným odkúpením týchto majetkových hodnôt.

Alternatíva C

Založenie právnickej osoby bez použitia majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku bývalej fyzickej osoby (podnikateľa) s následným vkladom týchto majetkových hodnôt do základného imania.

Alternatíva D

Založenie právnickej osoby bez použitia majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku bývalej fyzickej osoby (podnikateľa) s následným darovaním týchto majetkových hodnôt právnickej osobe.

Spôsob „B”

1. krok

Založenie právnickej osoby ešte počas trvania podnikania formou fyzickej osoby, a to bez použitia majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku existujúcej fyzickej osoby (podnikateľa).

2. krok

Alternatíva A

Kúpa podniku (fyzickej osoby) vzniknutou právnickou osobou.

Alternatíva B

Kúpa jednotlivých majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku fyzickej osoby vzniknutou právnickou osobou.

Alternatíva C

Vklad jednotlivých majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku fyzickej osoby do základného imania právnickej osoby.

Alternatíva D

Darovanie jednotlivých majetkových hodnôt patriacich do obchodného majetku fyzickej osoby právnickej osobe.

3. krok

Alternatíva A

Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov, t. j. po zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – platí pre alternatívu A z kroku 2; je aplikovateľné aj pre ostatné alternatívy B, C, D z kroku 2.

Alternatíva B

Pokračovanie v podnikateľskej činnosti súčasne vo forme fyzickej osoby i právnickej osoby – je aplikovateľné pre alternatívy B, C, D z kroku 2.

Spôsob „C”

1. krok

Založenie právnickej osoby vkladom podniku (fyzickej osoby) do základného imania spoločnosti.

2. krok

Úplné ukončenie podnikateľskej činnosti fyzickej osoby so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov, t. j. po zrušenie živnostenského oprávnenia fyzickej osoby.

Transformácia podnikania fyzickej osoby – podnikateľa na obchodnú spoločnosť má výhodu v tom, že vznikom obchodnej spoločnosti sa vytvorí nový právny subjekt, t. j. právnická osoba, ktorá môže na seba prevziať nielen hmotné majetkové hodnoty, ale v niektorých prípadoch aj väčšinu práv a povinností fyzickej osoby – podnikateľa. Konečné rozhodnutie fyzickej osoby o spôsobe transformácie závisí od množstva faktorov, ku ktorým možno zaradiť predovšetkým finančnú náročnosť z pohľadu daňovej optimalizácie.

Nasledujúci príklad v zjednodušenej forme prezentuje možnosti presunu majetku a záväzkov z fyzickej osoby na právnickú osobu s vysvetlením dopadu z pohľadu dane z príjmov na zúčastnené osoby.

Východisková situácia v účtovníctve fyzickej osoby ku dňu presunu imania:

zásoby .........................................................3 000 eur

zostatková cena hmotného majetku ...........3 200 eur

pohľadávky (vlastné) ..................................10 000 eur

peňažné prostriedky ....................................6 500 eur

záväzky .......................................................6 500 eur

čisté obchodné imanie ................................16 200 eur

dohodnutá kúpna cena ...............................16 200 eur, t. j. na úrovni čistého obchodného imania

1. Predaj jednotlivých častí podniku fyzickej osoby právnickej osobe

Tu je potrebné predovšetkým pripomenúť, že na rozdiel od predaja podniku je v tomto prípade možné ”rozložiť” základ dane vytvorený z titulu predaja do viacerých zdaňovacích období. Príjem u FO teda nemusí byť príjmom hneď v roku predaja, pokiaľ to PO skutočne neuhradí, ale až v neskoršom období, v ktorom dôjde ku skutočnej úhrade zo strany PO.

Postúpenie pohľadávky v nominálnej hodnote 10 000 eur

FO: úprava základu dane podľa § 17 ods. 12 písm. a) ZDP, t. j., súčasťou základu dane je nominálna hodnota pohľadávky vo výške 10 000 eur;

výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. h)ZDP je hodnota pohľadávky pri jej postúpení, a to do výšky príjmu plynúceho z postúpenia v hodnote 10 000 eur;

základ dane z titulu predaja pohľadávky = 0 eur.

PO: odkúpená pohľadávka u postupníka v kúpnej cene bude účtovaná 311 / 325;

úhrada pohľadávky predávajúcej FO 325 / 211, 221;

inkaso pohľadávky od odberateľa 211, 221 / 311, príp. pri vzájomnom zápočte 321 / 311;

kúpa pohľadávky teda nemá priamy vplyv na náklady alebo výnosy PO.

Predaj zásob

FO: príjem z predaja zásob sa zahrnie do príjmov vo výške 3 000 eur;

základ dane z titulu predaja zásob = 3 000 eur.

PO: účtovanie podľa charakteru zásob.

Predaj hmotného majetku v zostatkovej cene

FO: príjem z predaja hmotného majetku sa zahrnie do príjmov vo výške 3 200 eur;

výdavkom bude zostatková cena hmotného majetku vo výške 3 200 eur;

základ dane z titulu predaja hmotného majetku = 0 eur.

PO: zaúčtuje nákup hmotného majetku v obstarávacej cene 3 200 eur a podľa stanoveného spôsobu odpisovania bude odpisovať z tejto vstupnej ceny.

Prevzatie záväzkov podľa § 531 OZ

FO: príjmom podľa § 6 ods. 5 písm. d) ZDP je výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

PO: prípadná úhrada záväzku nebude pre PO daňovým výdavkom.

2. Predaj podniku fyzickej osoby právnickej osobe (§ 476a ObchZ)

FO

Podľa § 6 ods. 5 písm. c) ZDP je príjmom z podnikania fyzickej osoby aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku.

Základ dane sa v takomto prípade určuje podľa § 17aZDP. Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť a ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a)ZDP, zahrnuje do základu dane príjem z predaja podniku alebo jeho časti v dohodnutej kúpnej cene:

  • zvýšenej o záväzky prevzaté daňovníkom kupujúcim podnik a o nevyčerpané rezervy,

  • zníženej o hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku alebo jeho časti, boli by u daňovníka predávajúceho podnik daňovým výdavkom, o zostatkovú cenu predávaného hmotného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk