dnes je 27.5.2024

Input:

Právna úprava návrhu na vydanie platobného rozkazu

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2 Právna úprava návrhu na vydanie platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.


Návrh na vydanie platobného rozkazu a konanie o ňom je upravené v ustanoveniach § 265 CSP civilného sporového poriadku. Podľa novej právnej úpravy súd vydá platobný rozkaz za predpokladu, že vo veci samej alebo o jej časti môže rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých nemá žiadne pochybnosti. Ide najmä o prípady, ak skutočnosti tvrdené žalovaným vyplývajú z listinných dôkazov pripojených žalobcom k žalobe.

V prípade, že žalobca predloží so žalobou s návrhom na vydanie platobného rozkazu na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a návrh spĺňa podmienky ustanovené v § 265 ods.1 CSP a je zaplatený súdny poplatok, súd platobný