dnes je 7.8.2020

Input:

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.1 Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

Skutočnosť, či je daňovník povinný podať daňové priznanie, nevyplýva len zo ZDP, ale aj z daňového poriadku. Podľa ust. § 15 ods. 1 ZSD daňového poriadku je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP, alebo ten, koho na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Povinnosť fyzickej osoby podať daňové priznanie je vymedzená v § 32 ZDP. Podľa tohto ustanovenia je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 daňovník, ktorý za toto zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 968,68 €. Daňové priznanie je však povinný podať aj daňovník s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorého zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 síce nepresiahli sumu 1 968,68 €, ale vykazuje daňovú stratu. Pre posúdenie skutočnosti, či je daňovník povinný podať daňové priznanie, alebo nie, sa do úhrnu zdaniteľných príjmov nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť ( § 43 ods. 6 ZDP) alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

Daňové priznanie je v súlade s ust. § 32 ods. 2 ZDP povinný podať aj ten daňovník, ktorý v roku 2019 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce 1 968,68 €, ak:

• príjmy zo závislej činnosti plynú daňovníkovi od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v SR stálu prevádzkareň,

• príjmy zo závislej činnosti plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov, ktoré sú uvedené v § 32 ods. 4 ZDP,

• nemožno z príjmov zo závislej činnosti zraziť preddavok na daň,

• daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,

• daňovník požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne (do 15. februára 2020) doklady potrebné na vykonanie ročného zúčtovania.

Povinnosť podať daňové priznanie vyplýva z ustanovenia § 32 ods. 3 ZDP aj daňovníkovi, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ale v príslušnom zdaňovacom období:

• poberal príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,

• poberal iné druhy príjmov podľa § 6 až 8 ZDP, ak nie sú od dane oslobodené, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6 ZDP) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

Daňovník môže podať daňové priznanie aj dobrovoľne. Daňovník zvyčajne „dobrovoľne” podáva daňové priznanie z toho dôvodu, že mu jeho podaním vznikne daňový preplatok. Preplatkom je suma platby (preddavku na daň, resp. dane) prevyšujúca splatnú daň.


Daňovník – dôchodca, ktorého dôchodok vyplatený v roku 2019 je vyšší ako 3 937,35 €, poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2019 príjmy zo závislej činnosti. Zamestnávateľ mu vyplatil príjmy vo výške 1 600,00 € a zrazil preddavok vo výške 291,85 €. Iné zdaniteľné príjmy daňovník v roku 2019 nepoberal. Daňovník nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania a v súlade s ust. § 32 ZDP nie je vzhľadom na výšku dosiahnutého zdaniteľného príjmu povinný podať daňové priznanie. Napriek tomu sa rozhodne daňové priznanie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk