dnes je 13.4.2024

Input:

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2018

2.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.1.2 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť podľa Zákonníka práce pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, pri opakovanom výskyte choroby z povolania pri rovnakej