dnes je 3.12.2020

Input:

Postúpenie pohľadávok

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.8 Postúpenie pohľadávok

Prof. Ing. Anna Baštincová ; Csc., Ing. Ivana Glazelová

Postúpenie pohľadávky je upravené v Občianskom zákonníku v § 524 OZ a následné postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom, cedentom) a treťou osobou (postupníkom, cesionárom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi (cesus) novému veriteľovi, a to buď za odplatu alebo bezodplatne. Postupník sa stane novým veriteľom.

Zmluva o postúpení pohľadávky

Zmluva o postúpení pohľadávky vyžaduje písomnú formu. Postúpená pohľadávka musí byť v zmluve riadne určená. K platnosti zmluvy o postúpení pohľadávky sa nevyžaduje súhlas dlžníka. Zmluva môže byť uzatvorená aj bez jeho vedomia. Postupca je však povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi postúpenie pohľadávky. Postupca je povinný odovzdať postupníkovi všetky doklady a všetky informácie dotýkajúce sa postúpenej pohľadávky. Postúpená môže byť iba existujúca pohľadávka, nemôže ísť napríklad o pohľadávku premlčanú.

Postúpiť nemožno pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa alebo ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Postúpiť nemožno ani pohľadávku, pokiaľ nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia. Nemožno postúpiť pohľadávku, ak by postúpenie odporovalo zákonu alebo dohode s dlžníkom.

Ak bolo dohodnuté postúpenie pohľadávky za odplatu, postupca ručí postupníkovi za vymoženie pohľadávky do výšky prijatej odplaty spolu s úrokmi.

Ak je postúpená pohľadávka zabezpečená záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, je postupca povinný o postúpení pohľadávky informovať aj osobu, ktorá zabezpečenie záväzku poskytla.

Účtovanie o postúpení pohľadávky

Pri účtovaní o postúpení pohľadávky je treba vychádzať z uzatvorenej zmluvy, zo skutočnosti, či pohľadávka je postúpená odplatne a či odplata za postúpenú pohľadávku je zaplatená najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia.

U postupcu sa vychádza aj z § 17 ods. 12 ZDP, podľa ktorého sa základ dane u daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP , ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP zvýši o menovitú hodnotu pohľadávky pri jej postúpení, a to aj v prípade, ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota.

Účtovanie u postupcu

Účtovanie je upravené v § 14 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Ak postupca podľa § 14 ods. 8 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, dostal príjem z postúpenej pohľadávky, účtuje sa

a) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,

b) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom,

c) príjem z postúpenej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu v okamihu jeho prijatia a v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky v ocenení podľa písmena b),

d) v rámci uzávierkových účtovných operácií rozdiel medzi príjmom z postúpenej pohľadávky a jej menovitou hodnotou, ak bola pohľadávka postúpená za cenu nižšiu ako je jej menovitá hodnota podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.

Ak postupca podľa § 14 ods. 9 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve v účtovnom období, v ktorom bola pohľadávka postúpená, príjem z postúpenej pohľadávky nedostal, účtuje sa

a) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z dôvodu postúpenia v menovitej hodnote,

b) k zmluvne dohodnutému dňu v knihe pohľadávok vznik pohľadávky v ocenení dohodnutom s postupníkom,

c) v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu menovitá hodnota postúpenej pohľadávky.

Podľa § 14 ods. 10 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve ak postupca podľa odseku 9 dostal príjem z postúpenej pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období, účtuje sa

a) príjem z postúpenej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. f),

b) zánik pohľadávky, ktorej vznik bol účtovaný podľa odseku 8 písm. b) v knihe pohľadávok z dôvodu jej úhrady.

Podľa § 14 ods. 11 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve, v účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje sa

a) k zmluvne dohodnutému dňu

1. vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky v knihe záväzkov v obstarávacej cene,

2. vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,

b) pri úhrade postúpenej pohľadávky postupcovi

1. úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi podľa § 4 ods. 6 písm. g),

2. zánik záväzku, ktorého vznik bol účtovaný podľa písmena a) prvého bodu,

c) pri inkase pohľadávky od dlžníka alebo príjme z ďalšieho postúpenia podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu do výšky tohto príjmu, najviac však do výšky podľa písmena b) prvého bodu; v knihe pohľadávok sa účtuje zánik pohľadávky podľa písmena a) druhého bodu,

d) v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok vo výške zaplatenej obstarávacej ceny tejto pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je pohľadávka dlžníkom zaplatená a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk