dnes je 27.11.2020

Input:

Postúpenie lízingovej zmluvy na nového nájomcu

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.4 Postúpenie lízingovej zmluvy na nového nájomcu

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Od 1. 1. 2015 sa majetok obstaraný formou finančného prenájmu odpisuje ako majetok obstaraný z vlastných prostriedkov, resp. na úver v súlade s novým znením § 26 ods. 8 a 9 ZDP. Postup platný od 1. 1. 2015 sa podľa § 52zd ods. 1 ZDP vzťahuje aj na zmluvy o finančnom prenájme uzavreté od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2014. Od 1. 1. 2015 sa pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Pôvodný nájomca zostatkovú cenu zahrnie do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, pričom zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku sa uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Odstupné dohodnuté pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme je u pôvodného nájomcu zdaniteľným príjmom, ktoré sa v súlade s Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”) účtuje na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Ak dôjde k postúpeniu zmluvy o finančnom prenájme, ktorej predmetom je nehnuteľnosť zaradená v odpisovej skupine 6, daňovým výdavkom u pôvodného nájomcu je zostatková cena do výšky odstupného a záväzku z nesplatenej istiny voči lízingovej spoločnosti (záväzok z nesplatenej istiny účtovaný na účte 474 – Záväzky z nájmu) zúčtovaného súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pri postúpení nájomnej zmluvy postupuje nový nájomca, na ktorého bol postúpený predmet finančného prenájmu, rovnako ako pri kúpe, tzn. doba trvania nájmu hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu musí byť minimálne 60 % doby odpisovania majetku. Nový nájomca, ktorého obstarávacia cena (zostatok istiny prevzatej od pôvodného nájomcu + odstupné) sa účtuje podľa postupov účtovania na ťarchu účtu obstarania majetku súvzťažne v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške zostatkovej ceny a účtu 325 – Ostatné záväzky vo výške odstupného, následne zaradí predmet finančného prenájmu ako novoobstaraný majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ZDP.

Podľa § 19 ods. 3 písm. o) ZDP daňovým výdavkom je úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Postupy účtovania v § 30a neriešia postup účtovania u pôvodného a nového nájomcu v prípade postúpenia zmluvy o finančnom prenájme. Pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme je úrok uznaným daňovým výdavkom u pôvodného aj nového nájomcu bez ohľadu na skutočnosť, či pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme došlo alebo nedošlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk