dnes je 15.8.2020

Input:

Postup pri ohlásení živnosti

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2 Postup pri ohlásení živnosti

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V prípade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným hodlá prevádzkovať živnosť, je povinná to ohlásiť miestne príslušnému živnostenskému úradu podľa jej sídla.

Ohlásenie živnosti sa vykoná prostredníctvom vyplnenia formuláru na ohlásenie živnosti, doloženia potrebných príloh a zaplatenia správneho poplatku v správnej výške (viď text nižšie).

Náležitosti ohlásenia živnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným v ohlásení uvedie:

 1. obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, teda konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným a spôsob, akým budú v mene spoločnosti konať,
 2. identifikačné číslo (pokiaľ ide o spoločnosť s ručením obmedzeným už zapísanú v obchodnom registri, v opačnom prípade, jej identifikačné číslo pridelí práve živnostenský úrad),
 3. predmet podnikania, t.j. uvedie názov jednotlivých živností, tak ako sú tieto uvedené v niektorej z príloh živnostenského zákona alebo v zozname odporúčaných označení voľných živností vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zverejneným na jeho internetovej stránke (prípadne iný predmet činnosti, v zozname neuvedený, čo však odporúčame vopred prediskutovať s príslušným živnostenským úradom),
 4. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, pričom prevádzkarňou sa v zmysle živnostenského zákona rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti,
 5. dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú, v opačnom prípade postačuje uviesť deň začatia živnosti,
 6. deň začatia živnosti, ak ide o existujúcu spoločnosť s ručením obmedzeným, t.j. takú, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia, pretože inak sa za deň začatia živnosti považuje práve deň ohlásenia, to znamená, že autoritatívne osvedčenie živnostenského úradu o tom, že spoločnosť s ručením obmedzeným splnila podmienky zákonom vyžadované pre vznik živnostenského oprávnenia má účinky ex tunc,
 7. osobné údaje a rodné číslo osoby ustanovenej za zodpovedného zástupcu, ak je potrebné ho ustanoviť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osôb, na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti – fyzická osoba so štátnou príslušnosťou SR v postavení konateľa spoločnosti, zodpovedného zástupcu, vedúceho podniku/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorými sú: meno, priezvisko, rodné číslo, okres a štát narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb. Výpis z registra trestov zabezpečí živnostenský úrad bezplatne.

Taktiež, pokiaľ nie je ešte registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, môže uviesť aj údaje potrebné pre prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby.

K uvedeným údajom spoločnosť s ručením obmedzeným pri ohlásení živnosti pripojí aj nasledovné doklady:

 1. doklady, ktorými preukáže pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu,
 2. súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (pri remeselnej a viazanej živnosti) – tento je súčasťou formulára a zodpovedný zástupca svojim podpisom zároveň vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol sú pravdivé a že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom, ani mu nebol súdom alebo správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávanie živnosti,
 3. výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti - pre fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, alebo krajiny, v ktorej sa fyzická osoba preukázateľne zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno zistiť charakter odsúdenia za trestný čin, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.


Vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2 a §  8 ods. 1, 2 a 5 živnostenského zákona, ktoré sa vyžaduje spolu s ohlásením živnosti (o tom, že žiadny osobitný zákon neobmedzuje alebo nevylučuje podnikateľovi prevádzkovanie živnosti, že na jeho majetok nebol ukončený konkurz a ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že mu súdom alebo správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti) je súčasťou formulára na ohlásenie živnosti.


Jedna osoba môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku. Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní alebo združených prevádzkarní a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je zodpovedným zástupcom niektorý zo spoločníkov spoločnosti.

Ohlásenie živnosti pred vznikom spoločnosti a funkcia živnostenského úradu ako jednotného kontaktného miesta

Pokiaľ ide o spoločnosť, ktorá bola založená (spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou), avšak ešte nevznikla, teda ide o spoločnosť ktorá ešte nie je zapísaná v obchodnom registri, ohlásenie živnosti vykonajú jej konatelia ako osoby oprávnené konať v mene spoločnosti pred jej vznikom.


Prílohou ohlásenia bude v tomto prípade okrem dokladov vyššie uvedených aj doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená (tzn. prílohou je originál zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy).

Novozaložená spoločnosť s ručením obmedzeným (ako osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra) môže zároveň s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované podľa zákona o obchodnom registri pre návrh na zápis údajov do obchodného registra. Živnostenský úrad, v rámci plnení úloh, ktoré mu vyplývajú z funkcie jednotného kontaktného miesta, preberie od ohlasovateľa všetky dokumenty, údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa zákona o obchodnom registri na účely zápisu údajov do obchodného registra.


Výhodou takéhoto podania je, že všetky listiny súvisiace so založením spoločnosti s ručením obmedzeným je možné odovzdať na jednom mieste, teda na živnostenskom úrade ako jednotnom kontaktnom mieste, ktorý podanie postúpi obchodnému registru.

Nedá sa však povedať, že by tento postup priniesol z časového hľadiska výrazné urýchlenie v procese založenia spoločnosti. Rovnako treba upozorniť na skutočnosť, že prostredníctvom jednotného kontaktného miesta nie je možné predložiť listiny, ktoré sa v zmysle zákona o obchodnom registri predkladajú do zbierky listín vedenej registrovým súdom, preto je túto zákonnú povinnosť vo vzťahu k registrovému súdu potrebné si splniť dodatočne. Listiny je možné jednotnému kontaktnému miestu doručovať v listinnej forme aj elektronickej forme, so zaručeným elektronickým podpisom. V prípade, ak sú listiny živnostenskému úradu ako jednotnému kontaktnému miestu doručené v listinnej forme, živnostenský úrad ich prevedie do elektronickej podoby (za úhradu správneho poplatku). Následne, bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia alebo po získaní informácie o udelení oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov, listiny v elektronickej forme zašle príslušnému registrovému súdu. K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo, a aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti dotknutých fyzických osôb.

Zaplatenie správneho poplatku

Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku v nasledovnej výške:

 • poplatok za ohlásenie každej voľnej živnosti: 5 EUR

 • poplatok za ohlásenie každej remeselnej živnosti: 15 EUR

 • poplatok za ohlásenie každej viazanej živnosti: 15 EUR.

Správne poplatky sa platia po zrušení kolkových známok e-kolkami alebo v hotovosti priamo v pokladni živnostenského úradu.

Ohlásiť živnosť je možné aj elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Na podanie ohlásenia je potrebné najskôr sa prihlásiť na portál a následne zvoliť službu „Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto“ miestne príslušného okresného úradu. Na založenie živnosti elektronicky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz (eID kartu) s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom, čítačku pre elektronický občiansky preukaz a príslušný softvér.

Pri založení živnosti elektronicky vyplňuje podnikateľ elektronický formulár, ktorý má rovnakú podobu aj postup vyplňovania ako formulár v tlačenej podobe. Prílohy sa vkladajú naskenované v napr. PDF formáte. Po potvrdení ohlásenia živnosti prebehne formálna kontrola a následne sa zobrazí výzva na podpísanie zaručeným elektronickým podpisom. Do elektronickej schránky bude doručené osvedčenie o živnostenskom podnikaní v elektronickej podobe. Osvedčenie o živnostenskom podnikaní v listinnej podobe bude doručené na adresu uvedenú pri vyplňovaní formulára, ak bude zvolená možnosť doručenia poštou. Správny poplatok sa uhrádza prevodom na účet Štátnej pokladnice. Výhodou sú nižšie poplatky za ohlásenie živnosti. Pre remeselné a viazané živnosti je to 7,50 EUR za každý predmet podnikania, pri voľných živnostiach sa poplatok neplatí.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má všetky náležitosti zákonom stanovené, a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, a to v lehote najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk