dnes je 29.9.2020

Input:

Poskytnuté preddavky

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.6 Poskytnuté preddavky

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Poskytnuté preddavky dodávateľom na ich budúce dodávky tovarov a služieb predstavujú u odberateľa pohľadávkuU dodávateľa prijatý finančný preddavok na budúcu dodávku predstavuje záväzok. U platiteľov DPH, ktorí prijali platbu pred dodaním tovaru alebo služby (čo sú preddavky na budúce dodávky), vzniká podľa § 19 ods. 4 ZDPH dňom prijatia platby daňová povinnosť.

Okrem dodávateľov môžu byť preddavky poskytované aj zamestnancom.

Preddavky poskytnuté v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri zúčtovaní preddavku poskytnutého v priebehu účtovného obdobia sa pri prepočte použije kurz, ktorým bol preddavok ocenený pri jeho poskytnutí. To znamená, že kurz použitý pri prvotnom zaúčtovaní poskytnutého preddavku v cudzej mene sa nemení. Poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ani ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú aktuálnym referenčným kurzom k 31.12. Pri prijatých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.


Uvedené je upravené v § 21 ods. 7 postupov účtovania v JÚ kde sa uvádza, že prijaté preddavky a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa v účtovnej závierke vykazujú ocenené kurzom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene nevznikajú kurzové rozdiely.

Daňová uznateľnosť a účtovanie poskytnutých preddavkov

O poskytnutom preddavku účtujeme v knihe pohľadávok ako o pohľadávke a v peňažnom denníku ako daňový výdavok, ak v súlade so zákonom o dani z príjmov charakter dodávky spĺňa podmienku daňovej uznateľnosti (bez ohľadu na to, že nedošlo v tomto účtovnom období k splneniu dodávky tovaru alebo služby).

Pri splnení dodávky sa poskytnutý preddavok zúčtuje na základe faktúry od dodávateľa, príp. iného dokladu v knihe pohľadávok ako zníženie pohľadávky. Súčasne sa zaúčtuje v knihe záväzkov zvýšenie záväzkov z titulu splnenia dodávky od dodávateľa a ich úhrada (zníženie), príp. zníženie časti záväzkov, ak poskytnutý preddavok bol v nižšej sume ako je celková cena dodávky.


Slovenský podnikateľ uhradil 5.9. 2017 z devízového účtu vedeného v CZK preddavok vo výške 20 000 CZK českému podnikateľovi na dodávku tovaru. Poskytnutý preddavok ocenil referenčným kurzom z 4.9. 2017 26,062 CZK/€. Faktúru za dodaný tovaru od českého dodávateľa obdržal 19.9. 2017 v hodnote 25 000 CZK,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk