dnes je 7.8.2020

Input:

Pojem živnostenské podnikanie

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.1 Pojem živnostenské podnikanie

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Živnostenským podnikaním, resp. živnosťou je v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Okrem pozitívnej definície podnikania, živnostenský zákon v ustanovení § 3 ods. 1 a 2 vymedzuje živnostenské podnikanie aj negatívne, a to taxatívnym vymenovaním činností, ktoré sa v zmysle živnostenského zákona za živnosť nepovažujú:

1. prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,

2. využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,

3. vykonávanie liečiteľskej činnosti,

4. činnosť pri výkone povolaní:

 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,

 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,

 • advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,

 • znalcov a tlmočníkov,

 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,

 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,

 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,

 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,

 • autorizovaných geodetov a kartografov,

 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,

 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,

 • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,

5. činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu.

6. prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov.


Živnosťou v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 živnostenského zákona ďalej nie je:

 • činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií, alebo iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi a zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí, ratingových agentúr, osôb poskytujúcich spotrebiteľské úvery a iných právnických osôb oprávnených poskytovať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu, ani vykonávanie obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,

 • prevádzkovanie hazardných hier,

 • banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov,

 • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,

 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,

 • vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,

 • prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe,

 • poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby a prevádzkovanie verejného telekomunikačného zariadenia podľa osobitného predpisu,

 • výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych liekov,

 • zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3,

 • rozhlasové a televízne vysielanie,

 • poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby,

 • pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba, cestná motorová doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba,

 • projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,

 • využívanie jadrovej energie,

 • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,

 • nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

 • prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,

 • používanie vysoko rizikových chemických látok,

 • letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,

 • obchod s výrobkami obranného priemyslu vrátane poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,

 • projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení, zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc, dráhových vozidiel, plnenie kovových tlakových nádob používaných na dráhach plynmi, plnenie nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb plynmi a ostatnými nebezpečnými látkami,

 • poskytovanie služieb zamestnanosti, okrem sprostredkovania zamestnania za úhradu a odbornej poradenskej služby,

 • správa autorských práv,

 • výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách,

 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,

 • vykonávanie technických kontrol vozidiel,

 • vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,

 • posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,

 • vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,

 • akreditácia environmentálnych overovateľov,

 • poskytovanie právnych služieb za odmenu,

 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,

 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel,

 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,

 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,

 • vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,

 • vykonávanie kontrol originality vozidiel,

 • výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu,

 • overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,

 • výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa,

 • zaobchádzanie s vysoko rizikovým biologickým agensom a toxínom.


Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa ustanovenia § 2 živnostenského zákona, ale je v rozpore s dobrými mravmi!

Živnosťou takisto nie je ani predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín; (na predaj ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré sa predávajú na prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, ak doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní v kalendárnom roku, alebo v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa predaj uskutočňuje viac ako 30 dní v kalendárnom roku, sa vzťahuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.).

Zákon o živnostenskom podnikaní ako samostatnú kategóriu osobitne upravuje činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností a definuje, kedy je prenájom živnosťou:

 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 živnostenského zákona je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.

 • Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti.

Živnostenské podnikanie je vo vzťahu k pojmu podnikanie, tak ako je tento definovaný Obchodným zákonníkom, pojmom užším a predstavuje iba jednu z možných foriem podnikania, ktoré rozoznáva Obchodný zákonník. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže okrem živnostenského podnikania vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, resp. podnikateľskú činnosť s takým predmetom činnosti, ktorý je regulovaný osobitnou právnou úpravou (licencované činnosti ako napr. advokácia).


V zmysle vyššie uvedených skutočností možno záverom konštatovať, že živnostenským podnikaním je taká činnosť, ktorá kumulatívne (súčasne) spĺňa nasledovné podmienky:

 • činnosť sústavná

 • prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,

 • jej účelom je dosiahnutie zisku

 • nie je v rozpore s dobrými mravmi

 • spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom (nejde o niektorú z činností uvedených v § 3 ods. 1 a 2 živnostenského zákona, resp. spĺňa podmienky ustanovené § 4 zákona o živnostenskom podnikaní).

Druhy živností

S účinnosťou od 01.06.2010 došlo k zrušeniu koncesovaných živnosti a v súčasnosti sú v zmysle živnostenského zákona všetky živnosti ohlasovacie. Tieto sa ďalej delia na živnosti:

 • remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Remeselné živnosti sú vymedzené v prílohe 1 živnostenského zákona a podmienkou ich ohlásenia je okrem iného aj preukázanie odbornej spôsobilosti (bližšie viď ďalej v texte).

 • viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak ako pri remeselných živnostiach, teda je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 živnostenského zákona alebo ustanovená touto prílohou.


Práve do skupiny viazaných živností boli preradené tie živnosti, ktoré boli pred účinnosťou novely klasifikované ako živnosti koncesované.

 • voľné, pričom voľnými sú také živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 živnostenského zákona a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách. Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky (bližšie viď ďalej v texte). Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie.

Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname, takáto možnosť mu prináleží priamo zo zákona, v tomto prípade však odporúčame uvedené označenie vopred prekonzultovať s príslušným živnostenským úradom.

Z hľadiska predmetu podnikania zákon rozoznáva živnosti:

a) obchodné, ktorými v zmysle živnostenského zákona sú najmä:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

 • pohostinská činnosť.

b) výrobné, v rámci ktorých má podnikateľ právo najmä:

 • vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu,

 • zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,

 • predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti,

 • nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva,

 • vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába,

 • prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo,

 • vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

c) poskytujúce služby, pričom službami sa na účel živnostenského zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb. V rámci týchto živností môže podnikateľ:

 • vykonávať činnosti ako pri výrobných živnostiach (nakupovať za účelom ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, pokiaľ sú rovnakého druhu ako výrobky vlastnej výroby, alebo v jednotlivých prípadoch sprostredkúvať predaj cudzích výrobkov a príslušenstva, vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré vyrába, prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo, vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov), ak sa pri tom zachová povaha živnosti poskytujúcej služby,

 • podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie; malým občerstvením sa rozumie predaj nealkoholických nápojov (káva, čaj, limonády), ak sú určené na priamu konzumáciu na mieste,

 • podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a pohodlia cestujúcich, prekladať, skladovať a baliť zásielky, prevádzkovať úschovu a poskytovať pohostinstvo v dopravných prostriedkoch,

 • podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch môže predávať za podmienok ustanovených osobitnými predpismi pohonné látky, mastivá a súčasti výzbroje a výstroja pre vozidlá. Obdobné právo má podnikateľ prevádzkujúci opravy motorových vozidiel.

Podmienky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk