dnes je 28.9.2020

Input:

Pohonné látky u fyzických osôb v roku 2017

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.8 Pohonné látky u fyzických osôb v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Automobil je dnes súčasťou takmer každej rodiny alebo podnikateľského subjektu, či už je to FO alebo PO. V súvislosti s používaním motorového vozidla vznikajú rôzne výdavky na opravy, poplatky, nákup diaľničných známok a v neposlednom rade na pohonné látky (ďalej ako „PHL”). Všetky tieto výdavky u podnikateľských subjektov daňovo skúmame (posudzujeme) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZDP”). Vo všeobecnosti je podľa § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom výdavok (náklad) vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii (§ 6 ods. 11 ZDP), pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov, je možné daňový výdavok uznať len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t)ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

V príspevku sa ale nebudeme venovať výdavkom súvisiacim s používaním motorového vozidla všeobecne, ale len spôsobu uplatňovania výdavkov na PHL.

Osobné motorové vozidlo FO

1. Vlastné

a. Nezaradené do obchodného majetku

b. Zaradené do obchodného majetku používané:

len v súvislosti s podnikaním

aj na súkromné účely

2. Zamestnanca, použité na pracovné účely

3. Zamestnávateľa, použité aj na súkromné účely

4. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov použité na podnikanie

1. a) Používanie vlastného motorového vozidla nezaradeného do obchodného majetku FO

Pri použití vlastného motorového vozidla nezaradeného do obchodného majetku (ďalej ako „OM”) má možnosť si daňovník FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP pri činnosti vykonávanej na inom mieste, ako je miesto, v ktorom pravidelne vykonáva svoju činnosť, vybrať jeden z dvoch spôsobov uplatňovania daňových výdavkov na PHL podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP:

  • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a len ak nebolo motorové vozidlo zahrnuté v OM v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, aj výdavok (náklad) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.; v tomto prípade je daňovník povinný viesť evidenciu jázd, preukázať nákup PHL dokladom o nákupe a spotrebu PHL preukázať podľa údajov uvedených v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii motorového vozidla, alebo

  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra za začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne; v tomto prípade povinnosť vedenia knihy jázd nie je, ale daňovník je povinný preukázať stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia, čím zdokladuje počet najazdených kilometrov, tiež doklady o celkovom objeme nakúpených PHL. Tomuto daňovníkovi uplatňovaním spôsobu výdavkov (nákladov) na PHL použitím paušálu nevzniká nárok na uplatnenie základnej náhrady na každý „odjazdený” kilometer.


Milan v rámci svojho podnikania musel ísť autom nezaradeným vo svojom OM z Bratislavy do Prievidze (a späť), pričom najazdil spolu 370 km. Dĺžka cesty je viditeľná podľa knihy jázd a PHL (benzín) preukázateľne nakúpil za 1,32 € / liter. V technickom preukaze má uvedenú spotrebu 6,9 l/100 km. Základná sadzba náhrady na 1 km je 0,183 €.

Výdavky na PHL:

370 x 0,069 x 1,32 = 33,6996 ~ 33,70

370 x 0,183 = 67,71

33,70 + 67,71 = 101,41 €


Zahrnuje sa do daňových výdavkov nákup pohonnej hmoty – autoplyn (LPG) rovnako ako benzín alebo nafta?

Áno, ale daňovník musí preukázať súvislosť využívania motorového vozidla jazdiaceho na toto médium so svojou podnikateľskou činnosťou.


Milan v roku 2014 najazdil s motorovým vozidlom nezaradeným do svojho OM celkom 5 000 km, čo je zrejmé z odpočítania kilometrov na začiatku a konci zdaňovacieho obdobia z tachometra. PHL podľa dokladov nakúpil za 468 €. Do daňových výdavkov uplatnením paušálu 50 % si môže uplatniť najviac 234 €.

1. b) Používanie vlastného motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku FO

  • len v súvislosti s podnikaním - § 19 ods. 2 písm. l) ZDP

  • podľa cien platných v čase nákupu PHL, prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii, alebo ak sa spotreba v týchto dokladoch nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL, alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu PHL; pri tomto uplatňovaní daňových výdavkov (nákladov) na PHL je potrebné viesť knihu jázd (teda sa vychádza z počtu najazdených evidovaných kilometrov), z ceny PHL v čase nákupu a zo spotreby PHL na 100 km, uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii motorového vozidla, alebo

  • podľa údajov zo satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, pričom sa tento spôsob môže použiť len u vozidiel, ktoré sú vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla a spotreby PHL; v tomto prípade daňovník neprepočítava spotrebu PHL podľa technického preukazu alebo osvedčenia o vozidle, ale uplatní preukázané výdavky na ich nákup, avšak len v prípade, ak je prístroj satelitnej jednotky schopný sledovať okrem vykonaných jázd aj spotrebu PHL; ak satelitný systém pohybu nemôže z technického hľadiska sledovať aj spotrebu PHL, tento spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované PHL nie je možné použiť, alebo

  • vo forme paušálnych výdavkov, pričom je možné uplatniť výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie, primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne; v tomto prípade nie je povinnosť viesť evidenciu jázd, ale daňovník je povinný preukázať stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia, preukázať doklady o celkovom objeme nakúpených PHL, ale spotreba PHL musí byť primeraná (musí korešpondovať) údajom uvedeným v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla.

Ak daňovník používa vlastné motorové vozidlo zaradené do svojho OM len v súvislosti so svojou podnikateľkou činnosťou, môže použiť (môže si vybrať) jeden z troch spôsobov uplatnenia PHL do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP:

Poznámka: Uplatňovanie výdavkov na PHL formou paušálu 80 % z preukázateľne nakúpených PHL nemá vplyv na uplatňovanie iných výdavkov súvisiacich s týmto motorovým vozidlom. Ak daňovník využíva motorové vozidlo zaradené do OM len (výlučne) v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, výdavky napr. na odpisovanie majetku, výdavky na opravy a údržbu, daň z motorových vozidiel a pod. si môže zahrnúť v plnej preukázanej výške.


Milan v rámci svojho podnikania musel ísť autom zaradeným vo svojom OM z Bratislavy do Prievidze (a späť), pričom najazdil podľa knihy jázd spolu 370 km. PHL preukázateľne nakúpil za 1,32 € / liter. V technickom preukaze má uvedenú spotrebu 6,9 l/100km.

Výdavky na PHL:

370 x 0,069 x 1,32 = 33,6996 ~ 33,70 €


Milan v roku 2014 najazdil s motorovým vozidlom zaradeným do svojho OM podľa stavu tachometra na začiatku a konci zdaňovacieho obdobia celkom 5 000 km, PHL podľa dokladov nakúpil za 468 €. Do daňových výdavkov uplatnením paušálu 80 % si môže uplatniť najviac 374,40 €.

  • aj na súkromné účely

Ak daňovník FO použije vlastné motorové vozidlo zaradené do OM nielen v súvislosti s podnikaním, ale aj na súkromné účely, podľa nového ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP

si môže vybrať z dvoch spôsobov uplatňovania výdavkov na PHL:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % (na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla), ak je tento majetok (vozidlo) využívaný aj na súkromné účely, alebo

  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku (vozidla) na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

2. Motorové vozidlo zamestnanca použité na pracovnú cestu

Ak je FO

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk