dnes je 27.9.2023

Input:

Pohľadávky v cudzej mene

20.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.10 Pohľadávky v cudzej mene

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávky v cudzej mene môžu vzniknúť z titulu dodávok tovarov, výrobkov, prác a služieb zahraničnému alebo tuzemskému odberateľovi, ak sa zmluvné strany dohodli na fakturácii v cudzej mene. Doklady za uskutočnené dodávky sú vystavené zvyčajne v príslušnej cudzej mene. Pri účtovaní sa na ne vzťahuje obvyklý postup ako pri účtovaní tuzemských pohľadávok, s tým rozdielom, že pohľadávku v cudzej mene evidujeme v knihe pohľadávok v eurách aj v cudzej mene.

Pohľadávky v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítajú na eurá referenčným kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. To znamená, že v deň dodania tovaru, výrobkov, prác, služieb sa na základe vystavenej faktúry ocení pohľadávka referenčným kurzom predchádzajúceho dňa a zaúčtuje sa v knihe pohľadávok.

Zostatok