dnes je 29.9.2020

Input:

Pohľadávky v cudzej mene

20.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.10 Pohľadávky v cudzej mene

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávky v cudzej mene môžu vzniknúť z titulu dodávok tovarov, výrobkov, prác a služieb zahraničnému alebo tuzemskému odberateľovi, ak sa zmluvné strany dohodli na fakturácii v cudzej mene. Doklady za uskutočnené dodávky sú vystavené zvyčajne v príslušnej cudzej mene. Pri účtovaní sa na ne vzťahuje obvyklý postup ako pri účtovaní tuzemských pohľadávok, s tým rozdielom, že pohľadávku v cudzej mene evidujeme v knihe pohľadávok v eurách aj v cudzej mene.

Pohľadávky v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítajú na eurá referenčným kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. To znamená, že v deň dodania tovaru, výrobkov, prác, služieb sa na základe vystavenej faktúry ocení pohľadávka referenčným kurzom predchádzajúceho dňa a zaúčtuje sa v knihe pohľadávok.

Zostatok pohľadávok v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta referenčným kurzom k 31.12. Kurzový rozdiel sa neúčtuje v peňažnom denníku s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 a § 17 ods. 6 postupov účtovania v JÚ.

Ide o

  • Podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania v JÚ o kurzové rozdiely vznikajúce pri postupnej úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene, ktoré sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa

a) § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu (ostatné daňové výdavky), ak ide o kurzovú stratu,

b) § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu (ostatné daňové príjmy), ak ide o kurzový zisk.

  • Podľa § 17 ods. 6 postupov účtovania v JÚ, ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb v cudzej mene sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu splatnosti. Ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky. Ak má účtovná jednotka účet vedený v cudzej mene, úhrada dohodnutej platby v cudzej mene sa zaúčtuje v peňažnom denníku prepočítaná na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Kurzové rozdiely vznikajúce pri jednotlivých splátkach sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Dôvodom aktualizácie ocenenia je vykázať vo výkaze o majetku a záväzkoch zostatok pohľadávok v cudzej mene reálne podľa aktuálneho kurzu cudzej meny.


Slovenský podnikateľ má veľkoobchod na predaj stavebného materiálu a do Českej republiky dodáva prírodný kameň na dlažby a obklady, ktorý spracováva. Obchodní partneri sa dohodli na fakturácii v CZK. Dňa 25.7. dodal slovenský podnikateľ vlastným dopravným prostriedkom odberateľovi do Českej republiky opracovaný prírodný kameň v celkovej sume 6 300 €. Pohľadávku prepočítal na CZK referenčným kurzom z 24.7. 25,900 CZK/€ - hodnota pohľadávky po prepočte je 163 170 CZK (6 300 x 25,900). Slovenskému podnikateľovi bola dňa 12. 8. čiastočne uhradená fakturovaná suma vo výške 100 000 CZK. Ak bol referenčný kurz dňa 11.8. napríklad 25,890 CZK/€, hodnota zinkasovanej pohľadávky je 3 862,495 €

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk