dnes je 31.10.2020

Input:

Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3 Podnikateľ ako subjekt dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Podnikanie je jednou z legálnych možností získavania príjmov, zväčšovania majetku. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť, vykonávaná vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Z toho možno odvodiť, že podnikateľ je osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať sústavne podnikateľskú činnosť, inú samostatne zárobkovú činnosť, resp. prenájom za účelom dosahovania zisku. Ak podnikateľ - fyzická osoba, dosiahne príjmy zo svojich podnikateľských aktivít, resp. iné príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu, stáva sa daňovým subjektom – daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb. To znamená, že je povinný priamo znášať daňové bremeno, ktoré vyvoláva platenie tejto dane.

Daňovníkov dane z príjmov fyzických osôb vymedzuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) v § 2 písm. a) takto: daňovníkom na účely tohto zákona je fyzická osoba (FO). Podľa občianskeho zákonníka je FO každý človek, ktorý narodením nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti. Spôsobilosť FO vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (t. j. spôsobilosť na právne úkony) vznikajú v plnom rozsahu plnoletosťou - v Slovenskej republike dovŕšením veku 18 rokov. Právne úkony FO mladších ako 18 rokov vykonávajú za nich ich zákonní zástupcovia.

To platí aj v prípade uplatňovania práv a povinností vyplývajúcich zo ZDP (napr. pri podávaní daňového priznania).

Na účely tejto publikácie ide o FO, ktoré dosahujú príjmy z rôznych podnikateľských aktivít vymedzených v § 6 ZDP, to znamená FO, ktoré:

- vykonávajú poľnohospodársku výrobu, lesné a vodné hospodárstvo,

- majú oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní,

- majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. advokát, audítor, daňový poradca, súkromný veterinárny lekár),

- vykonávajú umeleckú alebo inú tvorivú činnosť na základe zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z.,

- športovú činnosť vykonávajú zárobkovo ako svoje povolanie a nie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, t.j. FO, ktorá dosahuje príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka vymedzené v príslušných ustanoveniach zákona č.440/2015 Z.z. o športe v zn.n,.p., vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

- vykonávajú nezávislé povolanie alebo činnosť, ak nepatrí do okruhu vyššie uvedených osôb (napr. súdny znalec, tlmočník).

Všetky uvedené FO v tejto publikácii nazývame v skratke „podnikateľ“. Pritom uvažujeme aj s prípadmi, že podnikateľ okrem príjmov zo svojej hlavnej, t. j. podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. z prenájmu, má aj iné zdaniteľné príjmy.

ZDP rozlišuje podľa rozsahu daňovej povinnosti FO ako daňovníkov:

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou,

- s obmedzenou daňovou povinnosťou,

- z nezmluvného štátu (od 1. 3. 2014).

FO s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je [§ 2 písm. d) bod 1 ZDP], FO, ktorá má na území Slovenskej republiky (SR) trvalý pobyt alebo bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Do tohto obdobia sa započítava každý aj začatý deň pobytu. (Od roku 2018 bolo do ZDP doplnené bydlisko, t.j. FO má na území SR bydlisko vtedy, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, pričom sa prihliada na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti - osobné a ekonomické väzby dotknutej FO k územiu SR, z ktorých sa dá usúdiť zámer FO sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať.)

Táto osoba má daňovú povinnosť zo všetkých svojich príjmov, ktorých zdroj je na území SR alebo v zahraničí. Aj tieto osoby platia daň z príjmov podľa ustanovení ZDP.


Daňovník žijúci so svojou rodinou v Abraháme vykonáva práce na základe živnostenského listu, ale v lete pracoval 2 mesiace v Rakúsku ako zamestnanec, kde mu plynuli príjmy zo závislej činnosti, ktoré mu rakúsky zamestnávateľ zdanil. Daňovník sa považuje za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, podáva daňové priznanie FO typ B, kde uvedie príjmy zo živnosti a rovnako aj príjmy od rakúskeho zamestnávateľa. Na zamedzenie dvojitému zdaneniu použije metódu vyňatia príjmov zo závislej činnosti, pretože tá je pre neho výhodnejšia. (§ 45 ods. 3 ZDP)

FO s obmedzenou daňovou povinnosťou

Podnikateľ ako daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou je [§ 2 písm. e) ZDP bod 1, 2 ] FO, ktorá:

- nemá na území SR trvalý pobyt, bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržiava (viac ako 183 dní v kalendárnom roku),

- nemá na území SR trvalý pobyt, bydlisko, ale obvykle sa tu zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia,

- hranice do SR prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk