dnes je 14.5.2021

Input:

Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.3 Podiely na zisku pre fyzické osoby v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podiely na zisku sa podľa schválenej novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) č. 341/2016 Z.z. zdaňujú. Je potrebné povedať, že podiely na zisku (dividendy) boli v minulých rokoch podľa § 32 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v zn.n.p. do 31. 12. 2003 predmetom dane s daňovou sadzbou 25 % (napr. podiel na zisku tichého spoločníka) a 15 % (napr. podiel na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach).

S účinnosťou od 1. januára 2017 sa zdanenie tohto príjmu dotýka nielen tzv. „nových” podielov na zisku, dosiahnutom za zdaňovacie obdobie v roku 2017 a nasl., ale aj podielov na zisku, vytvorenom za účtovné obdobia do 31. 12. 2003, vyplácaných FO po 31. 12. 2016.

Ako sa budú podiely na zisku zdaňovať, závisí od viacerých skutočností: či ide o FO alebo právnickú osobu, či ide o podiel na zisku plynúci FO s účasťou na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, či ide o člena štatutárneho alebo dozorného orgánu bez účasti na základom imaní obchodnej spoločnosti alebo „obyčajného” zamestnanca. ZDP ustanovuje pre podiely na zisku vyplácané FO dve sadzby dane: 7 % a 35 %. Netreba však zabúdať, že v prípade vyplatenia podielu na zisku (dividendy) do zahraničia, je potrebné zohľadňovať medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých ustanovenia majú podľa § 1 ods. 2 ZDP prednosť pred ZDP (SR má uzatvorených takýchto zmlúv so 65 štátmi) a rovnako je potrebné identifikovať, či nejde o tzv. nezmluvný štát, kde sa uplatňuje vyššia sadzba dane (35%).

Podiely na zisku vyplatené zamestnancovi

U zamestnanca, ktorý nemá podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, sa bude podľa ZDP na vyplatený podiel na zisku z predchádzajúcich období a období po nadobudnutí účinnosti novely ZDP, daňovo nahliadať rozdielne. Podiely na zisku vyplatené po 31. 12. 2016, vytvorenom za účtovné obdobia:

do roku 2003 zdaňujú sa ako príjmy zo ZČ ZP aj SP sa platí

v rokoch 2004-2010 oslobodené ZP sa neplatí

v rokoch 2011 - 2016 oslobodené ZP sa platí

v roku 2017 a nasl. zdaňujú sa ako príjmy zo ZČ ZP aj SP sa platí

Poznámka: Podľa prechodného ustanovenia § 52zi bodu 5 písm. b) ZDP sa aj ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a) ZDP (teda doplnené podiely na zisku do príjmov zo závislej činnosti) v novom znení použije na podiel na zisku (dividendu) vykázanom za zdaňovacie :

- obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017 a tiež

- obdobia do 31. 12. 2003,

vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva po 31. 12. 2016.


Zamestnancovi vyplatila v roku 2018 spoločnosť Ajka, s.r.o., podiel na zisku za roky 2008 a 2017. Zamestnanec nemá podiel na základnom imaní zamestnávateľskej spoločnosti. Podľa nového znenia ZDP, podiel na zisku vytvorenom za zdaňovacie obdobie 2008 zamestnávateľ nezdaní (je oslobodený od dane) a ani „nezpoistní”. Podiel na zisku, vytvorenom za zdaňovacie obdobie roku 2017, zamestnávateľ zahrnie do príjmov zo závislej činnosti v mesiaci poskytnutia, pričom sa zdaní a „zpoistní” tento príjem štandardným spôsobom ako príjem zo závislej činnosti.


Pre zamestnanca teda prichádza k zvýšeniu daňovo-odvodového zaťaženia týchto príjmov, pretože zrušením oslobodenia bude zamestnanec od roku 2017 okrem ZP platiť aj poistné na SP a preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Podiely na zisku vyplatené osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní a členom štatutárneho alebo dozorného orgánu

Podiely na zisku (dividendy) vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, resp. členom štatutárneho alebo dozorného orgánu sa novelou ZDP stali predmetom dane. Tieto dividendy, plynúce zo zdrojov na území SR daňovému rezidentovi SR, sa budú zdaňovať daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP, sadzbou 7 %. Daň vybratá zrážkou bude vysporiadaná a tým príjemca dividend nebude mať žiadne daňové povinnosti. V prípade dividend vyplácaných daňovému nerezidentovi SR, ak má SR so štátom, do ktorého sú tieto dividendy vyplácané, uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zdanení tohto príjmu plynúceho zo zdrojov na území SR sa v prvom rade vychádza z konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Podiely na zisku (dividendy) zo zdrojov na území SR vyplatené FO, ktoré sa podieľajú na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk