dnes je 30.9.2020

Input:

Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPH

5.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.1 Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPH

Ing. Alžbeta Hermanová; Ing. Peter Horniaček

Platiteľom dane je zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná u miestne príslušného správcu dane ako platiteľ. Povinnosť registrácie sa podľa ZDPH vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (podnikaním) je každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, podnikaním je aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmu z tohto majetku. Registračnú povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4,§ 7 a § 7aZDPH.

Registrácia podľa § 4 ZDPH

ZDPH v § 4 definuje registráciu povinnú a v rámci nej registráciu členov združenia, registráciu dobrovoľnú a registráciu zákonnú.

Zdaniteľná osoba, ktorá dosiahne obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur je povinná do 20 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahla obrat, podať žiadosť o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade.

Obratom na účely ZDPH sú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 36 a podľa § 40 až § 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa§ 37a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak sú tieto služby poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.


Zdaniteľná osoba dosiahla za posledných 12 kalendárnych mesiacov obrat z týchto činností:

  • predaj tovaru 43 300 eur,

  • dodanie tovaru do IČŠ 10 000 eur,

  • dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte 27 000 eur,

  • obrat pre povinnú registráciu 53 300 eur.

Zdaniteľná osoba je povinná požiadať o registráciu za platiteľa DPH, do obratu pre povinnú registráciu 53 300 eur sa započítajú výnosy (príjmy) zo zdaniteľných obchodov s miestom dodania v tuzemsku, t. j. okrem výnosov (príjmov) zo služieb s miestom dodania mimo územia tuzemska.

Povinnosť registrácie na základe dosiahnutého obratu sa vzťahuje aj na osoby podnikajúce spoločne na základe zmluvy o združení, ak dosiahnu obrat 49 790 eur. Do obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb aj obrat z ich spoločného podnikania. Pretože združenie osôb nemá právnu subjektivitu, žiadosť o registráciu podávajú tieto osoby, členovia združenia jednotlivo. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Žiadosť o registráciu môže podať zdaniteľná osoba aj pred dosiahnutím obratu (dobrovoľne).

O registrácii pre daň podľa § 4 vydá DÚ osvedčenie, pridelí identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ods. 1ZDPH, vykoná daňový úrad registráciu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň stanovuje ZDPH od 1. 10. 2012 v § 4c. Osoby definované v tomto ustanovení (tzv. rizikové) sú povinné v prípade podania žiadosti o registráciu pre daň (povinnú aj dobrovoľnú) zložiť zábezpeku na daň.

Správca dane uloží povinnosť zložiť zábezpeku na daň rozhodnutím, jej výška je najmenej 1000 eur a najviac 500 000 eur. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň.

Ak žiadateľ o registráciu zábezpeku nezloží:

  • správca dane zaregistruje žiadateľa a následne čiastku vo výške nezaplatenej zábezpeky bude vymáhať/podľa zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní, ďalej len „daňový poriadok”/.

Zábezpeku môže daňový úrad v lehote 12 mesiacov od jej zloženia použiť na úhradu nedoplatkov na DPH. Ak správca dane zábezpeku v lehote 12 mesiacov po jej zložení nepoužije, príp. použije iba jej časť, musí zábezpeku alebo jej zostávajúcu časť vrátiť do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky. V lehote 30 dní na vrátenie zábezpeky ju môže daňový úrad použiť v súlade s § 79 ods. 1 ZSD (daňového poriadku) aj na úhradu nedoplatkov na iných daniach. Pri použití zábezpeky alebo jej časti na úhradu nedoplatku na DPH, nemá platiteľ dane povinnosť doplatiť zábezpeku na sumu určenú rozhodnutím DÚ o zložení zábezpeky na daň.


Fyzická osoba bola konateľom spoločnosti, ktorá má nedoplatok na DPH 5 500 eur - nedoplatok vznikol v období, kedy bola FO konateľom. Táto FO podala žiadosť o registráciu pre daň 15. 4. 2018. Fyzická osoba, žiadateľ o registráciu je rizikovou osobou. Daňový úrad vydal 30. 4. 2018 rozhodnutie o povinnosti žiadateľa o registráciu zložiť zábezpeku na daň v sume 8 000 eur. Rozhodnutie o povinnosti zložiť zábezpeku bolo žiadateľovi o registráciu doručené 5. 5. 2018. Fyzická osoba zložila zábezpeku 20. 5. 2018 (lehota na zloženie zábezpeky je 20 dní od doručenia rozhodnutia, v danom prípade do 25. 5. 2018).

Dňa 20. 5. 2019 uplynie 12 mesiacov od zloženia zábezpeky na daň. Ak daňový úrad do tohto termínu nepoužije zábezpeku na úhradu nedoplatku na DPH, je povinný do 19. 6. 2019 vrátiť zábezpeku platiteľovi dane. V rámci lehoty na vrátenie zábezpeky (30 dní) ju správca dane môže použiť na úhradu nedoplatku aj na iných daniach podľa § 79 ods. 1 ZSD(daňového poriadku).

Predpokladajme, že:

1. správca dane v priebehu 12 mesiacov nepoužije zábezpeku na úhradu nedoplatku na DPH a nepoužije zábezpeku ani v lehote na vrátenie zábezpeky, t. j. od 21. 5. 2019 do 19. 6. 2019. Plnú sumu zábezpeky 8 000 eur vráti DÚ platiteľovi do 19. 6. 2019,

2. správca dane v priebehu 12 mesiacov nepoužije zábezpeku na úhradu nedoplatku na DPH, ale v lehote na vrátenie zábezpeky, t. j. od 21. 5. 2019 do 19. 6. 2019 ju použije na úhradu nedoplatku na dani z motorových vozidiel v sume 600 eur; preúčtovanie peňažnej zábezpeky na nedoplatok na dani z motorových vozidiel sa uskutoční k prvému dňu 30-dňovej lehoty určenej zákonom na vrátenie zábezpeky na daň, t. j. v danom prípade k 21. 5. 2019. Zvyšnú sumu zábezpeky 7 400 eur vráti DÚ platiteľovi do 19. 6. 2019. Pri vrátení peňažnej zábezpeky alebo jej časti nevydáva správca dane rozhodnutie,

3. správca dane v priebehu 12 mesiacov použije zábezpeku na úhradu nedoplatku na DPH, a to v sume 2000 eur dňa 26. 9. 2018 a 6000 eur dňa 26. 11. 2018. Preúčtovanie zábezpeky na daň na nedoplatky DPH zrealizuje správca dane ku dňu vzniku nedoplatku na DPH (nasledujúci deň po dni splatnosti dane).

Okrem povinnej a dobrovoľnej registrácie zdaniteľných osôb definuje ZDPH aj registráciu zákonnú. Platiteľom dane sa stáva:

  • právnická alebo fyzická osoba, dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti,

  • právny nástupca platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, dňom kedy sa stal právnym nástupcom,

  • zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa § 4 ods. 1, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 (od 1. 10. 2012).

Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom dane do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.


Zdaniteľná osoba prijala platbu na dodanie stavby v sume 70 000 eur dňa 10. 5. 2018. Stavbu odovzdala do užívania 15. 6. 2018. Dodávateľ stavby sa stáva platiteľom dane zo zákona podľa § 4 ods. 6, dňom prijatia platby 10. 5. 2018 (prijatie platby predchádzalo dodaniu stavby). Platiteľ dane je povinný odviesť daň z tejto transakcie a podľa § 49§ 51a § 55ZDPH má právo na odpočítanie dane.

Registrácia podľa § 7 ZDPH

Povinnosť registrácie podľa § 7ZDPH majú zdaniteľné osoby, ktoré

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk