dnes je 28.9.2020

Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.5 Platenie preddavkov na daň z príjmov z prenájmu a predaja nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby (ďalej len „preddavky”), ich výšku a splatnosť upravuje § 34 ZDP. Preddavky platí daňovník v priebehu preddavkového obdobia a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť prekročila 2 500 €.

Podľa § 34 ods. 1 ZDP preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 600 € , daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 € , daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Poslednou známou daňovou povinnosťou je podľa § 34 ods. 5 ZDPdaň vypočítaná zo základu dane (ČZD) z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane uvedenej v § 15 písm. a) ZDP, platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň; takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus.

Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 ZDP a § 6 ZDP, postupuje podľa § 34 ods. 10 ZDP. Daňovník neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 ZDP tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 ZDP; ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 ZDP, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Preddavky neplatí daňovník, ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) alebo ostatné príjmy (§ 8 ZDP), alebo príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované podľa § 35 ZDP, pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov (§ 34 ods. 9 ZDP).

Z uvedeného vyplýva, že i daňovník, ktorý mal príjmy z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP), môže sa stať osobou povinnou platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby. Ak by prestal poberať tieto príjmy, jeho preddavková povinnosť by sa skončila od platby preddavku, ktorá by bola splatná po dni, v ktorom došlo k úplnému skončeniu prenájmu. Ak by došlo k takémuto skončeniu prenajímania nehnuteľnosti, pričom daňovník by nemal registračnú povinnosť k dani z príjmov z iného dôvodu (napr. ako podnikateľ), potom by bol povinný do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti požiadať správcu dane o zrušenie registrácie k dani z príjmov.

Ak by daňovník mal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uvedené príjmy z prevodu nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP, z tohto dôvodu by mu nevznikla preddavková povinnosť. Takýto príjem by nemal vplyv na výšku preddavkov ani v prípade, ak v uvedenom daňovom priznaní by mal aj príjmy podľa § 6 ZDP, napr. príjmy z podnikania.


V podanom daňovom priznaní za rok 2014mal daňovník uvedené príjmy zo závislej činnosti a príjmy z predaja nehnuteľností. Čiastkový základ z predaja nehnuteľnosti bol vyšší ako zo závislej činnosti. Je vôbec možné, aby sa v takomto prípade dostal do preddavkovej povinnosti?

V prípade

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk