dnes je 3.12.2020

Input:

Osobitný základ dane z kapitálového majetku

30.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.3 Osobitný základ dane z kapitálového majetku

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Príjmy z kapitálového majetku sú zdrojom výnosov, ktoré plynú najmä z investovania peňažných prostriedkov do rôznych produktov finančných inštitúcií. Ide napr. o výnos z dlhopisov, výnos z vkladov na vkladových účtoch a pod.

S účinnosťou od roku 2016 sa príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou podľa § 43 ZDP bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí, sa zdania v rámci osobitného základu dane samostatne, sadzbou dane 19 %. Teda u daňovníka s viacerými druhmi príjmov takéto príjmy nevstupujú do „celkového” základu dane ako čiastkový základ dane. Týmto postupom sa odstráni diskriminácia zdanenia príjmov z kapitálového majetku plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Kapitálové príjmy, pri ktorých sa daň vybraná zrážkou považuje za vysporiadanú, sa do osobitného základu dane nezahrnú (okrem postupu podľa § 43 ods. 6 a 7 ZDP).

Do konca roku 2015 boli kapitálové príjmy, z ktorých sa daň nevyberala zrážkou podľa § 43 ZDP - 19%, súčasťou základu dane ako čiastkový základ dane (pri viacerých druhoch príjmov) a sadzba dane sa uplatňovala v nadväznosti na dosiahnutý základ dane sadzbou 19% resp. 25%.

Príjmy z kapitálového majetku, z ktorých je možné daň vyberanú zrážkou považovať podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP za preddavok na daň, sa zahŕňajú do osobitného základu dane, ak daňovník využil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP.

Podľa § 7 ods. 9 ZDP príjmy z kapitálového majetku, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahrnujú do osobitného základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak a v tom istom pomere sa zahrnujú do osobitného základu dane výdavky, o ktoré je možné znížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane.

Vymedzenie príjmov z kapitálového majetku ako aj spôsob ich zdaňovania  § 7 ZDP.

Príjmami z kapitálového majetku sú:

- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov (napr. z podielových listov, z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, z dlhopisov),

- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu [s výnimkou úrokov v§ 6 ods. 5 písm. b) ZDP, t. j. na podnikateľskom účte],

- úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov v. o. s.,

- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia,

- plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,

- výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

- príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia).

Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní, v prípade predčasného splatenia cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.

Zo všetkých uvedených príjmov (okrem úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a výnosov zo zmeniek) plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43ZDP). Podľa § 7 ods. 3 ZDP v prípade dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa zahrnie do osobitného základu dane pri ich splatnosti.

Osobitný základ dane

Ak tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do osobitného základu dane podľa § 7 ZDP.

Do osobitného základu dane podľa § 7 ods. 4 ZDP sa zahŕňajú úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b)ZDP, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností, výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja a výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk