dnes je 15.5.2021

Input:

Osobitný základ dane od 1. 1. 2017

24.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.1 Osobitný základ dane od 1. 1. 2017

Ing. Viera Mezeiová

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) ustanovuje v„daňovom živote” už 2 okruhy osobitného základu dane. S účinnosťou od roku

- 2016: osobitný základ dane z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) a

- 2017: osobitný základ dane súvisiaci s podielmi na zisku (51e ZDP).

Osobitný základ dane z kapitálového majetku - § 7 ZDP

Vo väčšine prípadov sa z príjmov z kapitálového majetku daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP (príjmy zo zdrojov na území SR), pričom daň vyberá platiteľ a je za správne a včasné vybratie aj zodpovedný. Od roku 2016 sa tie príjmy z kapitálového majetku, ktoré sa do konca roku 2015 zahrnovali do základu dane (čiastkového základu dane), zahrnujú do osobitného základu dane. Týmto je zabezpečené ich zdanenie sadzbou 19 % bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území SR a bez ohľadu na celkový základ dane FO (možnosť sadzby 25 %).

Podľa § 7 ods. 1 a ods. 3 ZDP sa daň vyberá zrážkou z príjmov zo zdrojov na území SR, ktoré plynú daňovníkovi ako:

- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov (úroky a výnosy z vkladových certifikátov, vkladových listov, pokladničných poukážok) – písm. a),

- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu (nepatria sem úroky z vkladov na účte používanom v súvislosti s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou) – písm. b),

- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z. n. p.; rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa cit. zákona – písm. d),

- plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia – písm. e),

- príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), – písm. g).


Ak takýto príjem plynie daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí, zahrnie sa do osobitného základu dane podľa § 7 ZDP a zdaní sa podaním daňového priznania.

Podľa § 7 ods. 2 ZDP je príjmom z kapitálového majetku aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera ako rozdiel medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní.

Príjmy podľa § 7 ods. 1 až 3 ZDP plynúce manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do osobitného základu dane aj výdavky, o ktoré je podľa odsekov 2, 3, 5, 7 a 8 možné znížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane.


Príjmy podľa § 7 ods. 1 až 3 ZDP, pri ktorých môže daňovník daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 ZDP), sa zahrnujú do osobitného základu dane vtedy, ak tento daňovník využil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP aj vtedy, ak plynú zo zdrojov na území SR. Príjmy, pri ktorých sa daň vybraná zrážkou považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahrnujú.


MF SR vydalo opatrením, uverejneným na svojom webovom sídle, nové tlačivo daňového priznania FO typ B za rok 2016, ktoré už obsahuje v VII. Oddiele výpočet osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku.

Osobitný základ dane súvisiaci s podielmi na zisku - § 51e ZDP

Súčasťou osobitného základu dane pri podieloch na zisku (dividendách) sú u FO tieto príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, ako

- podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [ak nejde o plnenia podľa § 3 ods. 1 písm. f) ZDP], pričom za obchodnú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk