dnes je 14.5.2021

Input:

Opravné resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5.1 Opravné resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Ing. Peter Horniaček

Ak podá po vykonaní ročného zúčtovania daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie. Uvedené platí bez ohľadu na to, či daňovník v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní vyčísli nižšiu daňovú povinnosť, ako mu bola vyčíslená pri vykonaní ročného zúčtovania alebo vyčísli daňovú povinnosť vyššiu.


Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2015 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od dvoch zamestnávateľov – zamestnávateľa A a B. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roka 2015 nepoberal. V lehote do 15. 02. 2016 požiadal daňovník zamestnávateľa A o vykonanie ročného zúčtovania, v žiadosti uviedol, že mal jedného iného zamestnávateľa a k žiadosti predložil potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom B. Zamestnávateľ A vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie. V októbri 2016 daňovník zistil, že si zabudol v žiadosti o ročné zúčtovanie uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane – poistné na životné poistenie vo výške 398,33 €. Daňovník sa rozhodne, že podá daňové priznanie a dodatočne si túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatní. Podané daňové priznanie sa považuje v súlade s ust. § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov za dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015 (vybrané riadky):

Preplatok z ročného zúčtovania bol daňovníkovi vyplatený vo výplate za mesiac marec 2016. Zamestnanec nepoukázal podiel zaplatenej dane podľa§ 50 zákona o dani z príjmov.

Dodatočné daňové priznanie typ A za rok 2015 (vybrané riadky):

V XII. oddieli daňovník požiada o vrátenie daňového preplatku z riadku 69 v sume 75,68 €.

Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2015 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od jedného zamestnávateľa. Iné zdaniteľné príjmy v priebehu roku 2015 nepoberal. V lehote do 15. 02. 2016 požiadal daňovník zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti uviedol, že nemal iného zamestnávateľa. Daňovník má jedno školopovinné dieťa, na ktoré si v priebehu zdaňovacieho obdobia neuplatňoval daňový bonus. Daňový bonus si neuplatnil ani dodatočne v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie. V máji 2016 daňovník zistil, že daňový bonus za rok 2015 si neuplatnil ani on ani jeho manželka, a preto sa rozhodne, že podá daňové priznanie a daňový bonus na vyživované dieťa si dodatočne uplatní. Podané daňové priznanie sa považuje v súlade s ust. § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov za dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie sa považuje za podané daňové priznanie.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015 (vybrané riadky):

Nedoplatok z ročného zúčtovania bol daňovníkovi zrazený vo výplate za mesiac marec 2016. Zamestnanec nepoukázal podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

Dodatočné daňové priznanie typ A za rok 2015

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk